IZ­LA­ZI NO­VA KNJI­GA MIROSLAVA TUĐ­MA­NA

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Feljton je nas­tao pre­ma knji­zi Miroslava Tuđ­ma­na “Dru­ga stra­na Ru­bi­ko­na”, ko­ja u iz­da­nju Hr­vat­ske sve­uči­liš­ne nak­la­de iz­la­zi 16. ko­lo­vo­za. Slu­že­ći se broj­nim do­ku­men­ti­ma, Tuđman ana­li­zi­ra po­li­tič­ku fi­lo­zo­fi­ju Alije Izetbegovića, stra­te­ške ci­lje­ve ko­ji­ma je te­žio te raz­lo­ge zbog ko­jih je iz­i­gra­vao mi­rov­ne pla­no­ve. Knji­ga je pret­pos­tav­ka za ra­zu­mi­je­va­nje po­li­tič­kih i rat­nih zbi­va­nja u BiH.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.