Mo­li­tve, za­hva­le Bo­gu i nas­tu­pi ne­dje­ljom

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Uo­bi­ča­je­ne su sce­ne na svjet­skom pr­vens­tvu ka­da se po­je­di­ni atle­ti­ča­ri i atle­ti­čar­ke po­mo­le pri­je nas­tu­pa, pre­kri­že ili ka­da na kra­ju utr­ke po­gle­dom u ne­bo za­hva­lju­ju Bo­gu. I među hr­vat­skih spor­ta­ši­ma ima ve­li­kih vjer­ni­ka, po­put Sti­pe Žu­ni­ća ko­ji ni­kad na put ne ide bez Bi­bli­je. Blan­ka Vla­šić sve svo­je zad­nje us­pje­he za­hva­lju­je Bož­joj vo­lji. Bri­tan­ski tro­sko­kaš Joh­na­tan Edwar­ds sve do 1993. go­di­ne od­bi­jao je nas­tu­pa­ti ne­dje­ljom, a 1991. ni­je uop­će oti­šao na SP u To­kio jer je za­vr­š­ni­ca nje­go­ve dis­ci­pli­ne bi­la pre­dvi­đe­na za ne­dje­lju. Ipak, Edwar­ds je na­kon in­ten­ziv­ne kon­tem­pla­ci­je ipak od­lu­čio nas­tu­pi­ti na sve­ti dan, uz ve­li­ku pot­po­ru ro­di­te­lja.

Sti­pe Žu­nić ni­ka­da na put ne ide bez Bi­bli­je, a Blan­ka Vla­šić svo­je us­pje­he za­hva­lju­je Bož­joj vo­lji Ja sam su­per­ve­li­ka ba­ka, opi­su­je se­be Ans Bot­ha, 75-go­diš­nja tre­ne­ri­ca Juž­no­afri­kan­ca Waydea van Ni­eker­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.