S no­go­me­ta u atle­ti­ku: Ma­ma je htje­la da bu­dem li­ječ­ni­ca pa stu­di­ram me­di­ci­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Je­di­ne dvi­je me­da­lje na Svjet­skom pr­vens­tvu u Lon­do­nu za Bjelokosnu Oba­lu osvo­ji­la je Ma­rie-Jo­see Ta Lou (29). Za jed­nu sto­tin­ku se­kun­de iz­gu­bi­la je zla­to na 100 me­ta­ra, a za tri sto­tin­ke se­kun­de zla­to na 200 me­ta­ra. Na po­čet­ku svo­je sport­ske ka­ri­je­re igra­la je no­go­met, a od 2008. na na­go­vor bra­ta po­če­la je tre­ni­ra­ti atle­ti­ku. Na­ime, brat je vi­dio ka­ko po­bje­đu­je dje­ča­ke u utr­ka­ma na 60 i 80 me­ta­ra. Danas tre­ni­ra u Pa­ri­zu i stu­di­ra me­di­ci­nu. – Ma­ma, ko­ja je ra­di­la kao taj­ni­ca i bri­nu­la se o če­tve­ro dje­ce, ni­je htje­la da se ba­vim spor­tom jer u spor­tu ne­ma nov­ca, po­se­bi­ce ne u Afri­ci. Htje­la je da pos­ta­nem li­ječ­ni­ca pa ću joj na kra­ju is­pu­ni­ti tu že­lju – rek­la je Ta Lou.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.