Za Tur­sku me­da­lje osvo­ji­li Azer­baj­dža­nac i Ku­ba­nac

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Ra­mil Gu­li­jev, Azer­baj­dža­nac ko­ji nas­tu­pa za Tur­sku, naj­ve­će je iz­ne­na­đe­nje Svjet­skog pr­vens­tva u Lon­do­nu. Na­kon 14-go­diš­nje do­mi­na­ci­je tam­no­pu­tih atle­ti­ča­ra iz SAD-a i Ja­maj­ke, Ra­mil je pr­vi bi­je­lac na­kon Gr­ka Kons­tadíno­sa Kedéri­sa ko­ji je po­bi­je­dio u utr­ci na 200 me­ta­ra. Po­mr­sio je pla­no­ve Ni­eker­ku ko­ji je že­lio nad­ma­ši­ti Mic­ha­ela Joh­n­so­na i pos­ta­ti svjet­ski pr­vak na 200 i 400 me­ta­ra. Joh­n­son je to us­pio na­pra­vi­ti dav­ne 1995. – Zbog bo­ljih uvje­ta na­pus­tio sam Azer­baj­džan i po­čeo sam tre­ni­ra­ti u Tur­skoj – re­kao je Ra­mil ko­ji je 2015. pos­ta­vio no­vi re­kord Han­že­ka u Za­gre­bu. No pri­ča se da je za pri­je­laz u Tur­sku do­bio 200.000 do­la­ra, što je za jed­nog atle­ti­ča­ra ja­ko do­bar no­vac. Tur­ska je od­lič­no proš­la jer im je Ra­mil do­nio je­di­no zla­to. Za­nim­lji­vo je da je Tur­ska osvo­ji­la još jed­nu me­da­lju – sre­bro na 400 me­ta­ra s pre­po­na­ma. Tu me­da­lju osvo­jio je na­tu­ra­li­zi­ra­ni Tur­čin Ya­sma­ni Co­pel­lo, ro­đen na Ku­bi.

U Tur­skoj zbog bo­ljih uvje­ta Pri­ča se da je za pri­je­laz u Tur­sku do­bio 200.000 do­la­ra, što je za atle­ti­ča­ra ja­ko do­bar no­vac

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.