Ćor­lu­ka i Fran­ka sla­ve pet go­di­na ve­ze

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

No­go­me­taš Ve­dran Ćor­lu­ka i nje­go­va bolja po­lo­vi­ca Fran­ka Ba­te­lić pros­la­vi­li su pe­tu go­diš­nji­cu ve­ze. Ve­dran, ko­ji se tre­nu­tač­no opo­rav­lja od puk­nu­ća Ahi­lo­ve te­ti­ve, na Ins­ta­gra­mu je tim po­vo­dom obja­vio za­jed­nič­ku fo­to­gra­fi­ju s oba­le te na­pi­sao: “Pet go­di­na, i još bro­ji­mo!”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.