NE POMIŠLJAJU NA PO­SAO. MOR­SKE RADOSTI JOŠ TRA­JU

DALIBORU PETKU ZAVIDE MU­ŠKAR­CI, A ŽELJKA OGRESTA LOVI RIBU I IDE JOJ

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Emi­na Ba­sa­ra sce­na@ve­cer­nji.net

Po­gor­ša­nje vre­me­na bi­lo je krat­kog da­ha pa su se poz­na­ti opet pre­pus­ti­li uži­va­nju u sun­cu i fo­to­gra­fi­ja­ma s od­mo­ra za­tr­pa­li Ins­ta­gram

Ia­ko su mno­gi već odra­di­li ljet­ni od­mor, broj­ni poz­na­ti još se ne vra­ća­ju s ja­dran­ske oba­le. Vlas­ni­ca PR agen­ci­je La­na Klin­gor Mi­hić svoj od­mor pro­vo­di s obi­te­lji – sa su­pru­gom An­tom Mi­hi­ćem te kće­ri­ma Ki­arom, Mar­lom i Mi­kom u Ši­be­ni­ku i oko­li­ci. Ured­ni­ca na HRT-u Ton­či­ca Če­lju­ska ni ove go­di­ne lje­to ni­je mo­gla za­mis­li­ti bez rod­ne Ba­ške Vo­de, gdje se od­ma­ra s kće­ri­ma Ti­ha­nom i Anu­škom, dok ra­dij­ski vo­di­telj Da­li­bor Pet­ko skup­lja doj­mo­ve s lje­to­va­nja s pri­ja­te­lji­ca­ma Ni­ves Cel­zi­jus i Iva­nom Mi­še­rić na Sil­bi. Us­pješ­ni te­le­vi­zij­ski par Željka Ogresta i Du­brav­ko Mer­lić sr­panj su pro­ve­li u Du­brov­ni­ku gdje je ona, ka­že, lo­vi­la i ribu i do­bro joj je iš­lo, a pla­ni­ra­ju skok­nu­ti i do pri­ja­te­lja na Mljet i u Ma­li Lo­šinj. Glu­mi­ca Eci­ja Oj­da­nić tre­nu­tač­no je u oko­li­ci Za­dra. Na­kon ljet­ne tur­ne­je sa svo­jim ka­za­li­štem Mo­ruz­gva sa­da samo uži­va na sun­cu i u mo­ru s obi­te­lji, no ni­je pro­pus­ti­la oti­ći na

Za­dru.• kon­cert Pet Shop Boysa u

Eci­ja Oj­da­nić u Za­dru se pre­pus­ti­la plju­ska­nju va­lo­va, a ni­je pro­pus­ti­la ni kon­cert Pet Shop Boysa

Ton­či­ca Če­lju­ska s kće­ri­ma Ti­ha­nom i Anu­škom od­ma­ra u rod­noj Ba­škoj Vo­di Su­pruž­ni­ci Željka Ogresta i Du­brav­ko Mer­lić iz Du­brov­ni­ka će do Mlje­ta i Ma­log Lo­ši­nja

La­na Klin­gor Mi­hić ka­pe­ta­ni­ca je svo­jeg obi­telj­skog gu­me­nja­ka

Da­li­bor Pet­ko s Ni­ves Cel­zi­jus uži­va na ro­man­tič­noj Sil­bi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.