Vo­lim Hr­vat­sku, a Tis­no je pra­vo mjes­to za moj so­lo nas­tup

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Tom Find­lay, dio dvoj­ca jed­nog od naj­važ­ni­jih dan­ce sas­ta­va da­naš­nji­ce, nas­tu­pa ovog tjed­na na fes­ti­va­lu u The Gar­de­nu

An­dy Ca­to i Tom Find­lay kao Groove Ar­ma­da os­ta­vi­li su ne­iz­bri­siv trag u elek­tron­skoj dan­ce glaz­bi. Ovog će­mo tjed­na na The Lost Dis­co fes­ti­va­lu u The Gar­de­nu u Tis­nom od 17. do 20. mo­ći uži­va­ti i u glaz­bi ko­ju će pu­šta­ti upra­vo Tom Find­lay, s ko­jim smo raz­mi­je­ni­li ne­ko­li­ko pi­ta­nja i od­go­vo­ra.

Odak­le ide­ja da nas­tu­pi­te na The Lost Dis­cu?

Vo­lim ovu zem­lju i vo­lim Tis­no, gdje će se The Lost Dis­co odr­ža­ti, za me­ne je to šansa da nas­tu­pim so­lo i pus­tim po­ne­ku neo­bič­nu stvar ko­ju do­is­ta vo­lim.

Je li toč­no ka­ko dan­ce glaz­ba još ni­je do kra­ja pri­hva­će­na?

Ni­sam si­gu­ran da je to toč­no, a sve i da jest, mis­lim da je za ples­nu glaz­bu do­bro da bu­de od­mah do ma­ins­tre­ama. Smi­sao ples­ne glaz­be jest kon­tri­ra­ti op­ćem kul­tur­nom po­kre­tu, a do­bro je za sce­nu ka­da ima u se­bi ba­rem još ma­lo tak­vog du­ha.

Groove Ar­ma­da ima­la je tri no­mi­na­ci­je za Gram­myja, no na­gra­da je uvi­jek po­bje­gla.

Pa mo­gu re­ći ka­ko su no­mi­na­ci­je za me­ne bi­le do­volj­ne. Pra­vi je duh dan­ce glaz­be na po­di­ju, u ha­la­ma i na fes­ti­va­li­ma. Oti­šao sam na jed­nu od tih ce­re­mo­ni­ja do­dje­le Gram­myja i vje­ruj­te mi da tog du­ha ta­mo ne­ma i ni­je mi se ta na­gra­da uči­ni­la važ­nom za nas kao sas­tav ili dan­ce glaz­bu u ši­rem smis­lu.

Ko­ji sin­gle i ko­ja plo­ča bi­li su ključ­ni za Groove Ar­ma­du?

S “At the Ri­ver” stek­li smo priz­na­nje, to je naš pr­vi sin­gle ko­ji su pu­šta­li na ra­di­ju. “Su­per­stylin” je za nas sve pro­mi­je­nio i pre­tvo­rio nas u sas­tav ko­ji je mo­gao na glav­nim fes­ti­val­skim po­zor­ni­ca­ma nas­tu­pa­ti s vje­ro­dos­toj­noš­ću. Ka­da go­vo­ri­mo o al­bu­mi­ma, on­da je “Black Lig­ht” vje­ro­jat­no onaj na ko­ji mo­že­mo bi­ti naj­po­nos­ni­ji.

Či­ni se da u dan­ce glaz­bi ne­ma dob­ne gra­ni­ce.

Ipak mis­lim da pos­to­ji dob­na gra­ni­ca, ve­ći­na DJ-a su u svo­jim 20ima i 30-ima i oni do­is­ta ži­ve tu sce­nu. A mi, sta­ri­ji, vje­ro­jat­no je vi­še ne ži­vi­mo ona­ko ka­ko smo to ne­ka­da či­ni­li, ali još vo­li­mo glaz­bu, a svo­je poz­ni­je go­di­ne mo­že­mo na­dok­na­di­ti is­kus­tvom, straš­ću i do­brim sje­ća­njem na ono što je par­ti­ja­nje ne­kad bi­lo.

Dva pu­ta bio je no­mi­ni­ram za Gram­my, ali ga ni­je do­bio. No­mi­na­ci­ja mu je, ka­že, sa­svim do­volj­no priz­na­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.