Pra­izved­bom ba­le­ta Der­viš i smrt za­vr­ša­va Split­sko lje­to

U split­skom HNK ve­če­ras je ra­sko­šan ba­let ko­re­ogra­fa Igo­ra Ki­ro­va u ko­jem nas­lov­nu ulo­gu ple­še ba­let­ni pr­vak To­mis­lav Pe­tra­no­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (mpk)

U zgra­di HNK Split ve­če­ras će bi­ti pra­izve­den ba­let “Der­viš i smrt” ko­re­ogra­fa Igo­ra Ki­ro­va, či­me se za­tva­ra 63. Split­sko lje­to. Nas­lov­nu ulo­gu der­vi­ša Ah­me­da Nu­ru­di­na igra To­mis­lav Pe­tra­no­vić, pr­vak Ba­le­ta HNK Za­greb. Li­bre­to za ba­let­no upri­zo­re­nje ro­ma­na Me­še Se­li­mo­vi­ća pot­pi­su­je Sa­šo Di­mo­ski, ko­ji u pred­sta­vu uvo­di no­ve li­ko­ve, du­šu i smrt, pa je tri­ja­da der­viš, nje­go­va du­ša i smrt, te­melj na ko­jem se iz­gra­đu­ju me­đu­sob­ni od­no­si svih li­ko­va. – Der­viš je sim­bol du­še ko­ja tran­s­cen­di­ra ge­ograf­ske, re­li­gij­ske i dru­ge odred­ni­ce ko­je su nam na­met­nu­te ro­đe­njem. Že­lim pri­ka­za­ti su­oče­nje s vlas­ti­tom du­šom i po­ku­šaj nje­zi­nog os­lo­ba­đa­nja. Ovo je ba­let­na pred­sta­va ko­ja pri­ča pri­ču, pu­na je emo­ci­ja – na­gla­ša­va ko­re­ograf Igor Ki­rov. Kos­ti­me je osmis­lio Alek­san­dar No­špal, is­tak­nu­ti ma­ke­don­ski kos­ti­mo­graf i mod­ni di­zaj­ner, dok je glaz­bu skla­dao kla­ri­ne­tist Go­ran Boj­čev­ski.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.