80

Če­tve­ro­cikl s dva sje­da­la na 100 km mo­že tro­ši­ti ma­nje od pet ku­na stru­je

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus -

Twizy sti­že bez pro­ble­ma, a br­že od to­ga vam u gra­du ni ne tre­ba. Vož­nja je vr­lo jed­nos­tav­na s ob­zi­rom na auto­mat­ski mje­njač ko­ji sna­gu na ko­ta­če pre­no­si po­mo­ću re­duk­to­ra, ali i vr­lo za­bav­na. Je­di­no tre­ba pa­zi­ti na ko­če­nju ka­da iz pu­ne br­zi­ne tre­ba br­zo sta­ti, ali vo­zač se na to br­zo na­vik­ne. Za­pra­vo, na­kon vi­šed­nev­nog dru­že­nja s Twi­zi­jem mo­že­mo re­ći da je to vo­zi­lo ide­al­no za pri­je­voz gra­dom u to­pli­jem di­je­lu go­di­ne. Služ­be­ni do­met s jednim pu­nje­njem ba­te­ri­ja, ko­je je vr­lo jed­nos­tav­no bu­du­ći da se is­klju­či­vo pu­ni na kuć­nu utič­ni­cu, je 90 km.

Ci­je­na od 76.900 ku­na

I za­is­ta se uz šted­lji­vu vož­nju mo­že pri­je­ći 80 km, a ako se vo­zi di­na­mič­no, a on­da je Twizy i vr­lo za­ba­van za vož­nju, do­met s jednim pu­nje­njem je oko 60 km. Pu­nje­nje od 0-100% tra­je 3,5 sa­ta, a u prak­si je prak­tič­na do­pu­na ba­te­ri­ja. Ako ga ima­te gdje pu­ni­ti, pri­mje­ri­ce, na pos­lu. Ide­al­no bi bi­lo da ima­te ga­ra­žu pa Twizy pu­ni­te pre­ko no­ći ka­da je i stru­ja jef­ti­ni­ja. Ia­ko, tro­ško­vi po­go­na Twi­zi­ja su za­is­ta ma­li. Pri­mje­ri­ce, ako se stvar­no br­zo vo­zi­te i ba­te­ri­ju ka­pa­ci­te­ta 7 kWh is­praz­ni­te već za 50 km zna­či da se pre­ma noć­noj ta­ri­fi po­tro­ši­li sve­ga 2,87 ku­na, dok bi za is­to pre­ma dnev­noj ta­ri­fi pla­ti­li 6,65 ku­na. Dak­le, u naj­ras­troš­ni­jem sce­na­ri­ju po­troš­nja na 100 km jest 13 ku­na, a za­pra­vo će bi­ti i osjet­no ma­nja. Bez pro­ble­ma mo­že i is­pod 5 ku­na. Krug okre­ta­nja od samo 3,5 me­ta­ra či­ni Twi­zzy vr­lo okret­nim. Da­ka­ko, pred­nost u od­no­su na mo­ped ili mo­to­cikl jest krov, a i ve­ća si­gur­nost. Ka­ro­se­ri­ja mu je plas­tič­na, a u vo­la­nu je zrać­ni jas­tuk. Ci­je­na? E pa tu su se mno­gi zna­ti­želj­ni­ci ra­zo­ča­ra­li. Tes­t­ni s boč­nim vra­ti­ma ko­ja se otva­ra­ju pre­ma go­re sto­ji 102.570 ku­na, dok ci­je­na os­nov­nog mo­de­la s 5 KS iz­no­si 76.900 ku­na.

km/h je naj­ve­ća br­zi­na Twizyja, a od 0-45 km/h sti­že za samo 6,1 s pa u grad­skoj vož­nji ne samo da je rav­no­pra­van s auto­mo­bi­li­ma, već čes­to i pu­no start­ni­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.