Maz­din re­vo­lu­ci­onar­ni ben­zi­nac ne tre­ba svje­ći­ce

Maz­da naj­av­lju­je da će no­vi mo­tor ko­ji na tr­ži­šte sti­že 2019. go­di­ne tro­ši­ti 20-30% ma­nje goriva, kao di­ze­la­ši

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus - Mladen Mil­čić

Maz­da je pred­sta­vi­la svoj no­vi ben­zin­ski mo­tor SkyAc­ti­ve X, ko­ji će na tr­ži­šte sti­ći 2019., a re­vo­lu­ci­ona­ran je po to­me što ne ko­ris­ti svje­ći­ce. Od­nos­no, go­ri­vo će se u ci­lin­dru mo­to­ra sa­mo­za­pa­lji­va­ti us­li­jed kom­pre­si­je, baš kao što se to do­ga­đa kod di­zel­skih mo­to­ra. Zbog to­ga je, da­ka­ko, učin­ko­vi­ti­ji, Ja­pan­ci tvr­de 20-30 pos­to ne­go kod kla­sič­nih ben­zi­na­ca, a i okret­ni mo­ment bi se zbog to­ga po­bolj­šao za 10 do 30%. Pri­bli­ža­va­nje ben­zin­skih mo­to­ra is­ko­ris­ti­vos­ti di­ze­la­ša, ne­po­želj­ne di­zel­ske mo­to­re ko­ji emi­ti­ra­ju pu­no ve­ću ko­li­či­nu ča­đe i du­ši­ko­vih ok­si­da od ben­zi­na­ca, či­ni ne­po­treb­nim. Pod­sje­ti­mo, SkyAc­ti­ve teh­no­lo­gi­ja je i do sa­da bi­la re­vo­lu­ci­onar­na. Pri­mje­ri­ce, Maz­di­ni tre­nut­ni ben­zin­ci ima­ju omjer kom­pre­si­je 14:1, kao kod di­ze­la­ša. A sa­da Maz­da ide ko­rak da­lje uz još jed­nu zna­čaj­ku di­ze­la­ša ko­ju pri­mje­nju­je na ben­zin­ce.

Pred­stav­ljen će bi­ti u mo­de­lu CX-5

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.