Pre­mi­je­ra 2. ge­ne­ra­ci­je 5.9., do­met ve­ći od 500 km

Vecernji list - Hrvatska - - Auto Plus -

ZA­GREB Sve vi­še nes­luž­be­nih in­for­ma­ci­ju cu­ri o no­voj dru­goj ge­ne­ra­ci­ji Ni­ssan Le­afa, naj­pro­da­va­ni­jeg elek­trič­nog auto­mo­bi­la na svi­je­tu. Pre­mi­je­ra je naj­av­lje­na za 5. ruj­na, a Le­af bi tre­bao ima­ti elek­trič­ni mo­tor od 150 KS (tre­nut­no 110 KS). Ba­te­ri­ja bi tre­ba­la do­la­zi­ti u dvi­je ver­zi­je - od 40 kWh i 60 kWh, pa bi služ­be­ni do­met s jednim pu­nje­njem tre­bao bi­ti od 400 do 550 km. Oče­ku­je se da će u Le­afu bi­ti pred­stav­ljen i ProPi­lot sus­tav po­lu­auto­nom­ne vož­nje na auto­ces­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.