Ri­je­ka je neo­z­bilj­na, Ćo­rić ni­je vo­đa, a Osijek ima šan­su

Ot­to Ba­rić osva­jao je nas­lo­ve s tri aus­trij­ska klu­ba. Objas­nio nam je ka­ko pro­bu­đe­ni Osijek mo­že iz­ba­ci­ti beč­ku Aus­tri­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - To­mis­lav Da­so­vić to­mis­lav.da­so­vic@ve­cer­nji.net

Ri­je­ka je pro­da­la dva važ­na igra­ča, a ni­je ih na­do­mjes­ti­la. Tre­ba­li su u trav­nju i svib­nju ima­ti plan za no­vu se­zo­nu – is­tak­nuo je Ot­to Ba­rić

Slav­ni hr­vat­ski no­go­met­ni struč­njak Ot­to Ba­rić (84) na ljet­nom od­mo­ru u idi­lič­nom Sve­tom Mar­ti­nu na Mu­ri po­zor­no pra­ti uz­bud­lji­va zbi­va­nja u Hr­vat­skoj li­gi. Pra­tio je i po­s­ljed­nji der­bi Ri­je­ke i Dinama na Ru­je­vi­ci, pa ko­ji su mu se za­ključ­ci na­met­nu­li? Je li po­ja­va Ma­ri­ja Cvi­ta­no­vi­ća na klu­pi do­is­ta ku­mo­va­la Di­na­mo­vu pre­obra­ža­ju u po­bjed­nič­ku mom­čad? – Di­na­mo je i do sa­da imao jak igrač­ki po­ten­ci­jal, ali ni­je to bi­la mom­čad ko­ju na te­re­nu kra­si za­jed­niš­tvo, kao što je to bi­la Ri­je­ka po­s­ljed­njih go­di­nu – go­di­nu i pol. Da, Di­na­mo sa­da na­li­ku­je na mom­čad, Di­na­mo je – re­ci­mo – do­bar, ali tak­vim ga či­ni i Ri­je­ka ko­ja je sla­ba – ka­že Ba­rić i objaš­nja­va svo­ju te­zu:

Svi žele samo no­vac

– Zašto na­še mom­ča­di to­li­ko žele bi­ti pr­va­ci? Za­to što to do­no­si no­vac, za­to da u Eu­ro­pi pred­stav­lja­ju svo­ju zem­lju i za­to da bi pro­da­va­li igra­če. Ta­ko je to go­di­na­ma ra­dio i Di­na­mo, samo pro­da­vao i on­da u Eu­ro­pi gu­bio ili is­pa­dao od “li­je­vih” su­par­ni­ka, a sa­da se na is­ti na­čin po­na­ša i Ri­je­ka, što je za me­ne neo­z­bilj­no. Oni su pro­da­li An­dri­ja­še­vi­ća i Ris­tov­skog, a na­kon što su os­ta­li bez njih, ni­su uči­ni­li ni­šta da bi ih na­do­mjes­ti­li. I on­da kad im se do­go­de oz­lje­de, pro­tiv Dinama je Kek pot­pu­no ne­mo­ćan. Ho­ću re­ći ka­ko bi pred­sjed­nik i tre­ner klu­ba ko­ji je bli­zu nas­lo­vu pr­va­ka već u trav­nju ili svib­nju mo­ra­li zna­ti ka­ko će im iz­gle­da­ti mom­čad u slje­de­ćoj se­zo­ni. Jer kak­va je ko­rist od tog pr­va­ka ako on iz­i­đe u Eu­ro­pu i u lis­to­pa­du ga vi­še ne­ma nig­dje, ne mo­že pa­ri­ra­ti ni­ko­me? Uo­ča­va­te li po­ma­ke u Di­na­mo­voj igri? – Opet bis­te vi o Cvi­ta­no­vi­ću... Po­mak je očit jer sva­ki no­vi tre­ner do­ne­se ne­ki no­vi duh u svla­či­oni­cu. Osim Pe­te­va, ko­je­ga su naš­li ne znam gdje i on­da još i na­gra­di­li no­vim ugo­vo­rom ia­ko on u tom tre­nut­ku ni­je na­pra­vio ni­šta či­me bi to oprav­dao... Kao, na­pra­vio je do­bre pri­pre­me!? Pa tko ocje­nju­je te pri­pre­me? Is­to ta­ko, zna­ju li oni uop­će ka­kav je tre­ner Ma­rio Cvi­ta­no­vić, ko­li­ko on mo­že? Jed­na­ko ta­ko Di­na­mov tre­ner mo­gao je pos­ta­ti i dru­gi Cvi­ta­no­vić, Igor. Igra­či­ma ni­je sve­jed­no ka­kav nji­hov tre­ner ima pre­di­gre, re­zul­ta­te. No, sad kad je Ma­rio tu, a ja mu za­is­ta že­lim us­pjeh, klub mo­ra sta­ti čvr­sto iza nje­ga i da­ti mu sta­bil­nost naj­ma­nje go­di­nu-dvi­je – nas­tav­lja Ba­rić.

An­to­li­ću ne­što ne­dos­ta­je

Kak­va su va­ša oče­ki­va­nja od An­te Ćo­ri­ća? – Ćo­rić me zbu­nju­je. On odi­gra jed­nu do­bru utak­mi­cu, a on­da za­pa­da u ne­ke kon­flik­te i ta­da ga pre­čes­to ne­ma. Ka­da je Bo­ban bio u nje­go­vim go­di­na­ma, on se us­pio na­met­nu­ti, imao je stav “ja ću bi­ti šef igre”. Na is­ti na­čin tre­bao bi se pos­ta­vi­ti i Ćo­rić, ali on­da to zna­či mno­go tr­ča­ti, nu­di­ti se u igri, vi­še su­dje­lo­va­ti, vi­še tra­ži­ti lop­tu, ta­ko da ga su­igra­či ak­cep­ti­ra­ju kao vo­đu. Na pri­mjer, Do­ma­goj An­to­lić igrač je ko­je­mu oči­to ne­što fa­li, ali on i kad ne igra do­bro, na nje­mu se vi­di ko­li­ko ja­ko, stras­tve­no že­li da Di­na­mo po­bje­đu­je – na­gla­ša­va Ba­rić. Bi­li ste du­go go­di­na tre­ner u Aus­tri­ji, osva­ja­li nas­lo­ve s tri klu­ba, Wac­ke­rom iz In­n­s­bruc­ka, Ra­pi­dom i Sal­z­bur­gom. Kak­ve su Osi­je­ko­ve šan­se pro­tiv beč­ke Aus­tri­je? – Osijek ima go­le­mu šan­su! Osijek je do­bio čvr­sti­nu, tvr­do­ću, od­go­vor­nost u igri, oni ne odu­šev­lja­va­ju iz­ved­ba­ma, ne­ma­ju iz­ra­zi­te stri­jel­ce, ne pos­ti­žu pu­no po­go­da­ka, ali ima­ju mom­čad­ski duh ko­ji je u sta­nju na­dvi­si­ti Aus­tri­jan­ce. Jed­nos­tav­no, Osijek je danas mom­čad ko­ju je ja­ko te­ško po­bi­je­di­ti. Aus­tria Beč oduvijek je te­ži­la igrati naj­ljep­še, du­go dr­ža­ti lop­tu, ali ni­ka­da ni­su u mom­ča­di ima­li pet do šest “Bru­či­ća” kak­ve je, pri­mje­ri­ce, imao moj Ra­pid. Aus­tria Beč, istina, ima­la je Dže­mu Mus­te­da­na­gi­ća ko­ji je bio vr­lo do­bar igrač, ali on ipak ni­je bio Bru­čić – is­ti­če Ba­rić. Jed­nom ste kao iz­bor­nik u ši­ri ka­dar re­pre­zen­ta­ti­va­ca bi­li pri­klju­či­li i da­naš­njeg tre­ne­ra Osi­je­ka Zo­ra­na Ze­ki­ća. – Bio je do­bar igrač, ali je oči­to bo­lji tre­ner ne­go što je bio igrač – za­klju­čio je Ba­rić.

JURICA GALOIĆ/PIXSELL

An­te Ćo­rić Zvo­ni­mir Bo­ban s 20 go­di­na pos­ta­vio se kao šef, to bi tre­bao uči­ni­ti i An­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.