Ko­rej­ski Ulsan uzeo Di­na­mu Ram­lja­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Po­bjed­nik 15. Ram­lja­ko­va me­mo­ri­ja­la ko­rej­ska je mom­čad Ulsan Hyun­dai, u fi­na­lu je bi­la bolja od Dinama s uvjer­lji­vih 4:0. Di­na­mo ni­je mo­gao pa­ri­ra­ti br­zim, ras­tr­ča­nim i tak­tič­ki od­lič­nim Ko­rej­ci­ma. Po­ku­šao se Di­na­mo vra­ti­ti, ali mom­čad To­mis­la­va Ru­ka­vi­ne ni­je us­pje­la okre­nu­ti, već je pri­mi­la još tri po­got­ka, a ra­ri­te­tan je onaj za 3:0 ka­da je Hyunwoo Kim s go­to­vo 50 me­ta­ra iz slo­bod­nog udar­ca pre­ba­cio vra­ta­ra Živ­ko­vi­ća. Od 15 turnira Di­na­mo je osvo­jio 12, uz nje­ga sla­vi­li su ki­jev­ski Di­na­mo, Aka­de­mi­ja Abud­ja i sa­da Ulsan. U utak­mi­ci za tre­će mjes­to ma­drid­ski Real po­bi­je­dio je Ri­je­ku s 1:0.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.