Za­vr­š­ni uda­rac

Vecernji list - Hrvatska - - Utorak -

Pro­ven­za po­ma­že biv­šoj že­ni Liz da vra­ti vjen­ča­ni pr­sten na­kon što ju je pre­va­rio sum­nji­vi ot­kup­lji­vač zla­ta. No po­nov­no se na­đe u ne­ugod­noj si­tu­aci­ji, ko­ja ovaj put uklju­ču­je pljač­ku, uboj­stvo, psa ko­ji je pro­gu­tao do­ka­ze i očaj­nog pro­cje­ni­te­lja (gos­tu­ju­ći glu­mac Reg Ro­gers - Iskon­ski strah)

23.05

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.