Jed­nos­tav­ni­ja pri­ja­va uče­ni­ka za bes­plat­nu pre­hra­nu u ško­la­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Pri­ja­va uče­ni­ka iz obi­te­lji sla­bi­jeg mi­ro­vin­skog sta­nja za bes­plat­nu pre­hra­nu u ško­la­ma od ove će go­di­ne bi­ti pu­no jed­nos­tav­ni­ja, naj­a­vi­la je ministrica obi­te­lji Na­da Mur­ga­nić. Pod­sje­ća da je kroz Stra­te­gi­ju bor­be protiv si­ro­maš­tva od 2014. pre­dvi­đe­na pre­hra­na za tak­vu dje­cu, ali da su smet­nja bi­le broj­ne ad­mi­nis­tra­tiv­ne pre­pre­ke i kom­pli­ci­ra­ne pro­ce­du­re, koje su ote­ža­va­le or­ga­ni­za­ci­ju bes­plat­nih obro­ka, ali i za­gor­ča­va­le ži­vot ro­di­te­lji­ma. – Od ove go­di­ne kon­tro­la i obra­čun utro­še­nih sred­sta­va pro­vo­dit će se po ci­je­ni obro­ka, a ne po utro­šku na­mir­ni­ca. Ro­di­te­lji ne­će mo­ra­ti pri­kup­lja­ti do­ku­men­ta­ci­ju ko­jom do­ka­zu­ju svoj so­ci­jal­ni sta­tus, ne­go će se vje­ro­va­ti pre­po­ru­ka­ma ško­le – po­jas­ni­la je Mur­ga­nić. Bes­plat­ni obrok imat će sva dje­ca za ko­ju ško­le i žu­pa­ni­je pro­cje­ne da im je to po­treb­no. Oni­ma ko­ji su već u sus­ta­vu bes­plat­ni obro­ci osi­gu­rat će se iz dr­žav­nog pro­ra­ču­na, a u tri žu­pa­ni­je s in­dek­som ra­zvi­je­nos­ti ma­njim od 125 no­vac će na­mak­nu­ti Zak­la­da Hrvatska za dje­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.