GLADNI I SIROTI UMIROVLJENICI LAKA SU META LEGALNIM PLJAČKAŠIMA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ro­ma­na Ko­va­če­vić

Mis­li­li su da je lju­baz­ni čo­vjek ko­jeg su im pre­po­ru­či­li pra­vo rje­še­nje za njih, sta­re, bo­les­ne i ne­moć­ne, i da ko­nač­no pres­ta­je ne­iz­vjes­nost i strah od sva­kod­ne­vi­ce jer će se, eto, net­ko za njih po­bri­nu­ti. Me­đu­tim, tek što su pot­pi­sa­li ugo­vor o uz­dr­ža­va­nju, lju­baz­ni se čo­vjek pre­tvo­rio u gru­bi­ja­na a oni su spoz­na­li da vi­še ni­su vlas­ni­ci ni svo­je ku­će ni zem­lji­šta. Pot­pi­sav­ši ugo­vor o uz­dr­ža­va­nju, pos­ta­li su pre­ko no­ći cr­k­ve­ni mi­še­vi ovis­ni o tu­đoj do­broj vo­lji. Sud­bi­na je to ne­bro­je­nih vre­meš­nih lju­di ko­ji su u Hr­vat­skoj go­di­na­ma el­do­ra­do za pro­fe­si­onal­ne pre­va­ran­te ko­ji poz­na­ju za­kon i bo­ga­te se, ne­do­dir­lji­vi. No­vi za­kon­ski pri­jed­lo­zi do­nek­le nas­to­je po­oš­tri­ti tan­ku za­šti­tu iz­lo­že­nih sta­ra­ca i nji­ho­ve imo­vi­ne, ši­re­ći krug onih ko­ji ne smi­ju s nji­ma skla­pa­ti ugo­vo­re o uz­dr­ža­va­nju. To će bi­ti za­bra­nje­no i su­pruž­ni­ci­ma te bra­ći i ses­tra­ma svih ko­ji ra­de u sus­ta­vu so­ci­jal­ne skr­bi. Me­đu­tim, ne­će bi­ti do­volj­no da bi se spri­je­či­lo to le­ši­na­re­nje naj­go­re vr­ste. Vi­še od dvi­je ti­su­će lju­di go­diš­nje pro­đe kroz sa­vje­to­va­li­šte

Mi­ro­vi­ne su im is­pod kri­te­ri­ja dos­to­jans­tva, pa su pri­si­lje­ni na kom­pro­mi­se

sa­mo jed­ne umi­rov­lje­nič­ke udru­ge, a ve­ći­na ih je upla­še­na, ne­moć­na – i glad­na. Mi­ro­vi­ne su im is­pod svih kri­te­ri­ja ljud­skog dos­to­jans­tva, pa su na kra­ju ži­vo­ta pri­si­lje­ni na kom­pro­mi­se kak­vi im pri­je ne bi pa­li na pa­met. Pre­pu­šte­ni sa­mi se­bi, laka su meta bes­kru­pu­loz­nim zgr­ta­či­ma tu­đeg bo­gat­stva. Dok god ima mi­nis­ta­ra sa sta­vom da je sva­ki ugo­vor is­klju­či­vo stvar pot­pis­ni­ka i da dr­ža­va u to ne­ma što in­ter­ve­ni­ra­ti, stva­ri se ne­će mi­je­nja­ti. Ta­kav is­klju­či­vo tr­žiš­ni pris­tup ima­li su mno­gi. Ne­ki su pak priz­na­li da je ri­ječ o ne­mo­ral­nom biz­ni­su, ali su pre­krat­ko bi­li u po­zi­ci­ji da ne­što uči­ne ili im ta te­ma ni­je sti­gla na red. Sa­daš­nja mi­nis­tri­ca so­ci­ja­le do­la­zi iz do­ma za sta­ri­je i za­si­gur­no joj je do­bro poz­na­ta le­gal­na pljač­ka ko­ja se u tom mi­ljeu odvi­ja, pa valj­da otud i ovi pr­vi ma­li po­ma­ci u tom smje­ru. Do­go­di­ne sli­je­di pot­pu­no no­vi Za­kon o so­ci­jal­noj skr­bi, a usko­ro i Obi­telj­ski za­kon, pa oče­ku­je­mo do­dat­ne ko­ra­ke i u za­šti­ti te jad­ne, za­bo­rav­lje­ne ka­te­go­ri­je lju­di. Jer oni to još uvi­jek je­su.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.