Pred ju­tro se vra­tio u klub sa dva pi­što­lja i ubio za­šti­ta­ra te ra­nio dvo­ji­cu

Za uboj­stvo To­mis­la­va Lop­ca (38) i ra­nja­va­nje dvo­ji­ce mla­di­ća po­li­ci­ja sum­nji­či 55-go­diš­njeg Iva­naTom­lja­no­vi­ća iz Se­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ana Ma­ria Ke­ze­rić ana-ma­ria.ke­ze­ric@ve­cer­nji.net ZAGREB

Puc­nja­va ko­ja je ju­čer u 5.47 odjek­nu­la cen­trom Se­nja, grad je za­vi­la u cr­no. U di­skok­lu­bu “Ko­no­ba” ubi­jen je 38-go­diš­nji lo­kal­ni ugos­ti­telj To­mis­lav Lo­pac, a još su dvo­ji­ca mu­ška­ra­ca (26 i 27 go­di­na) sa senj­skog po­dru­čja ra­nje­na. Lič­ko-senj­ska po­li­ci­ja uhi­ti­la je 55-go­diš­njeg na­pa­da­ča ko­jeg sum­nji­či za kr­vo­pro­li­će. Ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, ri­ječ je o Iva­nu Tom­lja­no­vi­ću iz Se­nja. Na­sil­nom obra­ču­nu na­vod­no je pret­ho­di­la sva­đa re­da­ra i ubo­ji­ce ko­ji je u klub do­šao kao gost. Tom­lja­no­vić se ne­pri­mje­re­no po­na­šao pre­ma dvje­ma dje­voj­ka­ma te ga je za­šti­tar za­mo­lio da na­pus­ti klub. Ne­za­do­volj­ni 55-go­diš­njak oti­šao je iz di­sko­te­ke, ali se vra­tio ra­no uju­tro po­ni­jev­ši dva pi­što­lja. U klu­bu je ta­da bi­lo tri­de­se­tak lju­di, a osum­nji­če­ni mu­ška­rac po­čeo je na­sum­ce pu­ca­ti na gos­te. Pres­trav­lje­ni po­sje­ti­te­lji po­če­li su vri­šta­ti, a To­mis­lav Lo­pac, ko­ji je on­dje na­vod­no bio za­šti­tar, po­ku­šao je za­us­ta­vi­ti Tom­lja­no­vi­ća. No, osvet­nič­ki po­hod za­vr­šio je u kr­vi jer je 55-go­diš­njak, ka­ko ga sum­nji­či po­li­ci­ja, upe­rio pi­štolj u Lop­ca i ubio ga s vi­še hi­ta­ca. Po­tom je nas­ta­vio pu­ca­ti te je ra­nio još dvo­ji­cu mla­di­ća, ko­ji su, sre­ćom, iz­van ži­vot­ne opas­nos­ti. Vri­sku i puc­nja­vu na­vod­no je čuo za­šti­tar ko­ji ra­di u ho­te­lu u bli­zi­ni mjes­ta zlo­či­na pa je do­tr­čao u “Ko­no­bu” i za­dr­žao na­pa­da­ča do do­la­ska po­li­ci­je. Uz is­tra­ži­te­lje, na po­pri­šte kr­vo­pro­li­ća sti­gla je i Hit­na po­moć. Is­tra­ži­te­lji su do kas­nog po­pod­ne­va obav­lja­li oče­vid i nas­to­ja­li ut­vr­di­ti toč­ne okol­nos­ti i mo­ti­ve zlo­či­na te u kak­voj je ve­zi Tom­lja­no­vić bio s ubi­je­nim Lop­cem i ra­nje­nim Se­nja­ni­ma. Pri­ve­de­ni mu­ška­rac na­vod­no je pri­je 15-ak go­di­na bio osum­nji­čen za po­ku­šaj uboj­stva u Crik­ve­ni­ci, ali je op­tuž­ni­ca od­ba­če­na. Od stra­da­log ugos­ti­te­lja, vlas­ni­ka res­to­ra­na „Ja­blan“iz Senj­ske Dra­ge, broj­ni pri­ja­te­lji opros­ti­li su se dir­lji­vim po­ru­ka­ma na druš­tve­nim mre­ža­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.