Na sjed­ni­ci u če­t­vr­tak na­pi­sa­ne po­la­ziš­ne os­no­ve ni­su usvo­je­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Rad­ni ma­te­ri­jal Vi­je­ća za su­oča­va­nje s proš­loš­ću, za ko­je na­ši iz­vo­ri tvr­de da no­si pot­pi­se Jas­ne Ome­jec i An­tu­na Vu­ji­ća, čla­no­vi Vi­je­ća do­bi­li su na sjed­ni­ci u če­t­vr­tak. Na toj sjed­ni­ci ma­te­ri­jal ni­je usvo­jen, što je do­kaz da se na nje­mu mo­ra do­dat­no ra­di­ti i da ni­su svi nji­me za­do­volj­ni. Ve­ći­na su­go­vor­ni­ka iz Vi­je­ća ipak zbog to­ga ne dra­ma­ti­zi­ra jer i sa­mi ka­žu da se ni­je mo­glo ni oče­ki­va­ti da će se od­mah o sve­mu slo­ži­ti. I dok su čla­no­vi Vi­je­ća u raz­go­vo­ri­ma s no­vi­na­ri­ma suz­dr­ža­ni i uma­nju­ju pro­ble­me, iz­vo­ri ko­ji su po­ve­za­ni s čla­no­vi­ma Vi­je­ća pre­no­se da bi sve na kra­ju mo­glo re­zul­ti­ra­ti za­bra­nom sa­mo sim­bo­la fa­šiz­ma, a ko­mu­nis­tič­ki bi sim­bo­li proš­li “lišo”...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.