Do­bio sam dva mje­se­ca za­tvo­ra, pa­ki­ra­ju mi...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ivan Per­nar (Ži­vi zid) obja­vio je na FB-u da je do­bio dva mje­se­ca za­tvo­ra, uvjet­no go­di­nu dana. Ni­je ot­krio za­što, ali je pro­ces na­zvao mon­ti­ra­nim. “Pro­gla­šen sam kri­vim bez pri­li­ke za obra­nu. La­vren­tin Be­ri­ja ra­dio je po­šte­ni­ja su­đe­nja...”, na­pi­sao je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.