Po­li­ci­ja uhi­ti­la 18-go­diš­nja­ka osum­nji­če­nog za na­pad bom­bom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Bri­tan­ska po­li­ci­ja obja­vi­la je ju­čer da je uhi­ti­la osam­na­es­to­go­diš­njeg mla­di­ća u sklo­pu is­tra­ge o na­pa­du eks­plo­ziv­nom na­pra­vom do ko­je­ga je doš­lo u pe­tak u pos­ta­ji pod­zem­ne že­ljez­ni­ce u Lon­do­nu. Pri če­mu je, po zad­njim po­da­ci­ma, oz­li­je­đe­no 30 oso­ba. Mla­dić je uhi­ćen u su­bo­tu uju­tro u Ken­tu na ju­go­is­to­ku En­gle­ske, u luč­koj zo­ni Do­ve­ra, i osum­nji­čen je za te­ro­ri­zam, obja­vi­la je po­li­ci­ja. Ne­il Ba­su, vo­di­telj an­ti­te­ro­ris­tič­kog odje­la po­li­ci­je, ka­zao je da su za­do­volj­ni na­pret­kom, ali da se is­tra­ga nas­tav­lja i da ra­zi­na pri­jet­nje os­ta­je kri­tič­na. Od­go­vor­nost za na­pad pre­uze­la je te­ro­ris­tič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Is­lam­ska dr­ža­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.