EU tra­ži do­go­vor dr­ža­va pri­je grad­nje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Dio političara u BiH tra­ži od EU obus­ta­vu svih rad­nji ve­za­nih uz gradnju Pe­lje­škog mos­ta. No i po spo­ru zbog gra­ni­ce u Sa­vu­drij­skoj va­li vid­lji­vo je da EU ne že­li ula­zi­ti u spo­ro­ve iz­me­đu dr­ža­va i vje­ro­jat­no ne­će gradnju mos­ta uvje­to­va­ti rje­ša­va­njem po­gra­nič­nih pi­ta­nja iz­me­đu Hr­vat­ske i BiH.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.