SJAJNO NAM JE NA MO­RU, A I SLIKALI SMO SE S LUKOM MODRIĆEM

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

BPi­še: H ASSAN HAIDAR DIAB Iako je ima­la sa­mo go­di­nu i pol dana ka­da je u Ira­ku stra­da­la od mi­ne, da­nas šes­to­go­diš­nja Ruqayah Al­zu­ba­idi počela je pla­ka­ti kad je ugle­da­la mi­ne. I tra­ži­ti od oca da je odve­de na si­gur­no. Mi­ne ko­je je ugle­da­la pos­ta­vi­li su hrvatski pi­ro­teh­ni­ča­ri u sklo­pu edu­ka­ci­je o min­skoj opas­nos­ti. Ruqayah je u Hr­vat­sku doš­la sa sku­pi­nom od 22 djece iz Ira­ka, ma­hom žr­ta­va mi­na, ko­ja su u or­ga­ni­za­ci­ji udru­ge Hr­vat­ska po­ma­že bo­ra­vi­li u lje­to­va­li­štu Cr­ve­nog kri­ža u No­vom Vi­no­dol­skom. Ruqayah sti­že iz pro­vin­ci­je Ba­sra, ko­ja je bli­zu iran­ske gra­ni­ce, a gdje je još uvi­jek ve­lik broj za­os­ta­lih mi­na iz do­ba Irač­ko-iran­skog ra­ta. Ne pro­đe dan da ne stra­da ko­je di­je­te.

Emo­ti­van su­sret djece

Ruqayah je tek pro­ho­da­la kad je iza svo­je ku­će na­iš­la na mi­nu ko­ju je do­ni­je­la ve­li­ka bu­ji­ca ki­še te je za eks­plo­zi­je za­do­bi­la te­ške oz­lje­de. Za 22 djece iz Ira­ka, ko­ji su doš­li s pra­ti­te­lji­ma, pre­ma Pro­gra­mu edu­ka­ci­je pČri­iš­l­ća­eg­noj­đe em­ni­on­sm­kih­za­pol­v­ja­upo­sao je ko­ji će u Ira­ku za­si­gur­no pri­go­du s ob­zi­rom na to da su sva­tra­ja­ti još slje­de­ćih 50-ak go­di­na dje­ca inva­li­di Ira­ki žr­tve­je zem­lja mi­na, ko­ja odr­ža­na pre­ma iz­vje­šta­ju UN-a ima naj­vi­še je edu­ka­ci­ja­za­os­ta­lih i svje­ži­ho opas­nos­ti­ma­mi­na u svi­je­tu. UN pro­cje­nju­je da ih je vi­še od mi­na ko­ja je ras­po­re­đe­na u tri od 30 mi­li­ju­na po­seb­ne cje­li­ne. Na edu­ka­ci­ji su bi­la i dje­ca iz Hr­vat­ske, od­nos­no Si­sač­ko-mos­la­vač­ke i Lič­ko-senj­ske žu­pa­ni­je, u ko­ji­ma još ima za­os­ta­lih mi­na. Pr­vog dana edu­ka­ci­je dje­ca su upoz­na­ta s pro­ble­mom mi­na u svi­je­tu, po­je­di­nim po­dru­čji­ma gdje su mi­ne naj­ras­pros­tra­nje­ni­je i gdje je naj­ve­ća opas­nost. Za­tim je pre­zen­ti­ran min­ski pro­blem u Hr­vat­skoj, nje­go­va ve­li­či­na, naj­u­gro­že­ni­ja po­dru­čja i na­čin nje­go­va rje­ša­va­nja. Po­ka­za­ne su sve vr­ste oz­na­ka min­ske opas­nos­ti ko­je su pos­tav­lje­ne u Hr­vat­skoj te me­đu­na­rod­ne min­ske oz­na­ke ko­je upo­zo­ra­va­ju na min­ski sum­njiv pros­tor i os­tat­ke min­sko-eks­plo­ziv­nih sred­sta­va iz ra­ta. Ta­ko­đer je pre­zen­ti­ran i na­čin na ko­ji se edu­ci­ra­ju dje­ca i dru­ge ci­lja­ne sku­pi­ne o opas­nos­ti­ma od mi­na i pra­vil­nom te ri­zič­nom po­na­ša­nju ti­je­kom even­tu­al­nog su­sre­ta s min­skom opas­noš­ću. Dru­gi dio edu­ka­ci­je odr­žan je s na­gla­skom na pri­kaz me­to­da ra­da raz­mi­ni­ra­nja u Hr­vat­skoj, po­gla­vi­to me­to­da ra­da pi­ro­teh­ni­ča­ra i pa­sa za de­tek­ci­ju mi­na. Dra­žen Ši­mu­no­vić, na­čel­nik Odje­la za edu­ka­ci­ju i žr­tve mi­na u Hr- vat­skom cen­tru za raz­mi­ni­ra­nje, pre­zen­ti­rao je rad pi­ro­teh­ni­ča­ra, svu po­treb­nu i pro­pi­sa­nu opre­mu ko­ju pi­ro­teh­ni­čar mo­ra ko­ris­ti­ti pri­li­kom pro­na­la­že­nja mi­na te oz­na­čio im­pro­vi­zi­ra­no min­sko po­lje sa škol­skim mi­na­ma ko­je naj­češ­će su­sre­će­mo u Hr­vat­skoj i ko­je su naj­o­pas­ni­je. Na kra­ju objas­nio je pos­tu­pak uk­la­nja­nja i uni­šte­nja mi­na s po­mo­ću po­seb­nih eks­plo­zi­va. Pred­stav­ni­ci Mi­nis­tar­stva unu­tar­njih pos­lo­va, dje­lat­ni­ci Pro­tu­eks­plo­zij­skog odje­la Pri­mor­sko-go­ran­ske po­li­cij­ske upra­ve, na­kon kra­ćeg uvod­nog iz­la­ga­nja, po­ka­za­li su na­čin de­tek­ci­je mi­na sa psom, što je pri­vuk­lo po­zor­nost djece. Dje­lat­nik PU pre­do­čio je na­čin igre sa psom u svr­hu dre­su­re te igrač­ke ko­je se ko­ris­te ti­je­kom igre, od­nos­no dre­su­re psa. Ku­ja Ne­ra odu­še­vi­la je dje­cu svo­jom dis­ci­pli­nom i mar­lji­voš­ću. Me­đu os­ta­lim, odr­žan je i su­sret djece iz Ira­ka s dje­com iz Hr­vat­ske ko­ji je bio po­seb­no emo­ti­van. Irač­ka dje­ca, iz­rav­ne min­ske žr­tve, za­mo­lje­ni su is­pri­ča­ti svo­ja te­ška is­kus­tva o ko­ji­ma ne­ra­do go­vo­re, ali ipak u ne­ko­li­ko pri­ča upoz­na­li su nas s nji­ho­vim stra­da­va­nji­ma. Tom pri­go­dom su­oči­li smo se s te­škim sud­bi­na­ma ko­je pro­uz­ro­ču­ju min­sko-eks­plo­ziv­na sred­stva. Sva­ko­di­je­te ima­lo je svo­ju tra­gič­nu ži­vot­nu pri­ču i upoz­na­lo je svo­je pri­ja­te­lje ka­ko su mo­ra­li nas­ta­vi­ti ži­vje­ti bez ob­zi­ra na ve­li­ke oz­lje­de i traj­nu inva­lid­nost.

Tr­čao za lop­tom i stra­dao

Če­tr­na­es­to­go­diš­nji Ali Bar­gash Abas, ko­ji je do­šao iz pro­vin­ci­je Na­sri­ja, opi­sao je mi­nu­te ko­ju su ga obi­lje­ži­le za ci­je­li ži­vot. Abas je kao i sva­ki nes­taš­ni dje­ča­čić igrao no­go­met sa svo­jim pri­ja­te­lji­ma. U jed­nom je tre­nut­ku po­tr­čao za lop­tom i stao na mi­nu. U eks­plo­zi­ji je iz­gu­bio ru­ku i pr­ste na sto­pa­li­ma, a ci­je­lo mu je ti­je­lo u ožilj­ci­ma od ge­le­ra. Dva­na­es­to­go­diš­nja Sa­di­ka Le­ziz Ha­is, ko­ja je doš­la iz pro­vin­ci­je Mi­san, ima­la je sa­mo 8 go­di­na ka­da je s ma­mom pred Baj­ram otiš­la na tr­ž­ni­cu te se za­tek­la u bli­zi­ni eks­plo­zi­je auto­bom­be ko­ju je iz­veo sa­mo­ubo­ji­ca ISIL-a. Od si­li­ne eks­plo­zi­je Sa­di­ka je bi­la od­ba­če­na 50-ak me­ta­ra, čak u dru­gu uli­cu. Nje­zi­na je maj­ka te­ško ra­nje­na i os­ta­la je inva­lid. Za ma­lu Sa­di­ku nit­ko ni­je vje­ro­vao da će os­ta­ti ži­va s ob­zi­rom na nje­zi­ne te­ške oz­lje­de. Na­ime, vi­še od 20 dana bi­la je u ko­mi te joj je am­pu­ti­ra­na li­je­va no­ga, a des­na joj je pot­pu­no iz­go­rje­la do kos­ti. Da­nas je Sa­di­ka ipak ve­se­la dje­voj­či­ca una­toč to­me što ži­vot pro­vo­di u inva­lid­skim ko­li­ci­ma i na šta­ka­ma. Pri­ka­zu ovih me­to­da i edu­ka­ci­ji na­zo­či­li su pred­stav­ni­ca i iz­as­la­ni­ca gra­do­na­čel­ni­ka Gra­da Za­gre­ba Mi­la­na Ban­di­ća Ma­rin­ka Ba­ku­la An­đe­lić, iz Ure­da za so­ci­jal­nu za­šti­tu i oso­be s inva­li­di­te­tom Gra­da Za­gre­ba di­rek­tor Cr­ve­nog kri­ža Gra­da Za­gre­ba Pe­tar Pe­na­va, ujed­no do­ma­ćin ovih edu­ka­ci­ja, Đur­đa Ad­le­šič, pred­sjed­ni­ca Udru­ge za po­dr­šku i po­ti­ca­nje za­jed­niš­tva Hr­vat­ska po­ma­že, v.d. rav­na­te­lja Hr­vat­skog cen­tra za raz­mi­ni­ra­nje An­te Br­klja­čić te dje­lat­ni­ci PU pri­mor­sko-go­ran­ske.

Oko se­dam mi­li­ju­na Ira­ča­na ži­vi na mi­ni­ra­nim po­dru­čji­ma. Do sa­da je u eks­plo­zi­ja­ma mi­na po­gi­nu­lo vi­še od 15 ti­su­ća lju­di, od ko­jih su vi­še od po­lo­vi­ne bi­la dje­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.