U Ni­ge­ri­ji ra­dim 18 sa­ti dnev­no

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Ko­li­ko će vam pos­lov­ne obve­ze u Ni­ge­ri­ji do­pu­šta­ti da i da­lje do­la­zi­te u Ri­je­ku? – Te­ško pi­ta­nje. Vi­še sam u avi­onu ne­go na zem­lji. Na­dam se da pro­la­ze kriz­na raz­dob­lja i da ću vi­še bi­ti pri­su­tan ne­go la­ni. A mo­žda je i bo­lje kad sam va­ni, ha­ha! Bar po re­zul­ta­ti­ma. Što on­dje toč­no ra­di­te? Ka­ko vam iz­gle­da rad­ni dan? – Tra­je barem 18 sa­ti. Spa­vam 4-5 sa­ti. O.K., ni­sam na tra­ci, ja sam iz­vr­š­ni di­rek­tor gru­pa­ci­je. Pu­no je, na­ro­či­to u kri­zi, stva­ri ko­je tre­ba rje­ša­va­ti. Ne pro­da­je­mo naf­tu kao što se pi­še, već ima­mo lu­ke ko­je ops­krb­lju­ju naf­t­ne plat­for­me, dak­le lu­ke spe­ci­ja­li­zi­ra­ne za naf­tu i plin. Plus ca­te­ring, pa dr­ži­mo sta­no­ve i ku­će gdje rad­ni­ci spa­va­ju. Kom­plet­na lo­gis­ti­ka za “oil&gas”. Ka­ko pra­ti­te Ri­je­ki­ne utak­mi­ce kad ste on­dje? – Pre­ko MaxTV-a. I to je obvez­no, tad ne­ma sas­tan­ka, ni­če­ga. Sku­pi­mo se kod mene do­ma. Pu­no je fa­no­va, ne sa­mo iz Hr­vat­ske ne­go i iz dru­gih ze­ma­lja. Li­je­po se obu­če­mo u dre­so­ve, po­pi­je­mo par pi­va, ne­ma za­bra­ne al­ko­ho­la i uži­va­mo. Zna­či, ne jav­lja vam vi­še su­pru­ga i ne pre­no­si uži­vo što se do­ga­đa? – Ne, to je ne­kad bi­lo, sad je teh­no­lo­gi­ja na­pre­do­va­la. Ko­li­ko vas je an­ga­žman u no­go­me­tu is­cr­pio? – Pre­sre­tan sam što sam mo­gao po­mo­ći kad je bi­lo ja­ko te­ško. Os­tva­ri­li smo vi­še ne­go što sam mis­lio. Tr­pi fa­mi­li­ja, sve slo­bod­no vri­je­me ide no­go­me­tu. Ali ci­je­la je obi­telj sta­la uz mene, su­pru­ga, dje­ca, pri­ja­te­lji... Dok god bu­dem imao že­lje i dok će lju­di htje­ti da sam tu, bit ću tu. Kad ne­če­ga od to­ga ne bu­de, na­ći će­mo no­vog pred­sjed­ni­ka – ka­že Mišković.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.