Ja­na Fett pro­pus­ti­la me­člop­tu za fi­na­le To­ki­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (af)

Ja­na Fett bi­la je ko­ra­čić od svog pr­vog WTA fi­na­la, ali ga ni­je us­pje­la na­pra­vi­ti. U po­lu­fi­na­lu To­ki­ja po­ra­že­na je od Ja­pan­ke Miyu Ka­to, 171. na WTA lis­ti, sa 6:4, 6:7 (1), 4:6. A vo­di­la je u dru­gom se­tu sa 4:1, pro­pus­ti­la meč-lop­tu pri vod­stvu od 6:5 (40:30), u tre­ćem po­ve­la 3:0... Pro­koc­ka­la je ve­li­ku pri­li­ku da već sa­da osi­gu­ra ren­king ko­ji će joj jam­či­ti nas­tup na glav­nom tur­ni­ru Aus­tra­li­an Ope­na, ali za utje­hu ući će u Top 100. Li­je­po je to da sam sti­gao Lju­bi­či­ća po bro­ju po­bje­da za re­pre­zen­ta­ci­ju (23), no naj­bit­ni­je je da mom­čad po­bje­đu­je, ka­že Ma­rin Hr­vat­ska ima oče­ki­va­nih 1:1 na­kon pr­vog dana dvo­bo­ja za os­ta­nak u Da­vi­so­vu ku­pu na gos­to­va­nju u Ko­lum­bi­ji (Bo­go­ta). Na­ma je bod do­nio Ma­rin Či­lić, a do­ma­ći­nu San­ti­ago Gi­ral­do ko­ji je na­kon ve­li­ke bor­be sa 6:4, 4:6, 5:7, 6:4, 6:2 po­bi­je­dio Fran­ka Šku­go­ra ko­ji je usko­čio umjes­to no­mi­ni­ra­nog Vik­to­ra Ga­lo­vi­ća (bo­lo­vi u le­đi­ma). Či­lić je u tri laka se­ta, sa 6:1, 6:4, 6:1, po­bi­je­dio dru­gog ko­lum­bij­skog igra­ča Ale­jan­dra Gon­za­le­za, 484. te­ni­sa­ča svi­je­ta, na­kon sat i 51 mi­nu­te igre. - Kon­tro­li­rao sam meč od po­čet­ka do kra­ja, dr­žao ser­vis i sti­gao do po­bje­de bez iz­gub­lje­nog ser­vi­sa. No, ipak ne bih re­kao da je to bi­la ru­tin­ska po­bje­da, Gon­za­lez je imao svo­je na­vi­ja­če ta­ko da sam mo­rao bi­ti mak­si­mal­no usre­do­to­čen ti­je­kom ci­je­log me­ča - ka­zao je Ma­rin ko­je­mu je ovo bi­la 23. po­je­di­nač­na po­bje­da za re­pre­zen­ta­ci­ju po če­mu je dos­ti­gao Iva­na Lju­bi­či­ća. No, Me­đu­gor­cu re­kor­di ni­su u pr­vom pla­nu. - Naj­bit­ni­je je da mom­čad po­bje­đu­je. Go­di­na­ma smo već u Svjet­skoj sku­pi­ni, la­ni smo doš­li i do fi­na­la. Na­dam se da će­mo u slje­de­ćih ne­ko­li­ko go­di­na i po­dig­nu­ti tro­fej.

Pu­bli­ka pro­vo­ci­ra­la Fran­ka

Fran­ko Šku­gor je ovaj put – za raz­li­ku od me­ča pro­tiv Špa­njol­ca Pa­bla Car­reñe Bus­te u Osi­je­ku po­čet­kom go­di­ne – iz­gu­bio meč u pet se­to­va. Do­bio je pri­li­ku za­igra­ti na­kon što je Vik­tor Ga­lo­vić osje­tio bo­lo­ve u le­đi­ma, a na kra­ju je pla­tio ci­je­nu što je u četiri od pet se­to­va iz­gu­bio ser­vis na sa­mom po­čet­ku (kod 1:1 u pr­vom, te u pr­vom ge­mu tre­ćeg, če­t­vr­tog i pe­tog se­ta). Me­đu­tim, do­brim di­je­lom na is­hod je utje­ca­lo lo­še su­đe­nje Bra­zil­ca So­uze, ko­ji od po­čet­ka ni­je dr­žao meč pod kon­tro­lom i ne­pro­vo­đe­njem pra­vi­la sa­mo je da­vao po­ti­caj di­je­lu do­ma­ćih na­vi­ja­ča, ko­ji su čes­to fuć­ka­li i ko­ris­ti­li zvi­ždalj­ke ti­je­kom ser­vi­sa Fran­ka Šku­go­ra, na­kon što bi naš igrač ba­cio lop­tu u zrak. Po­s­ljed­nju pri­li­ku za po­vra­tak u meč hrvatski te­ni­sač imao je kod 1:4 u pe­tom se­tu, ali je pro­pus­tio pet pri­li­ka za obrat i ti­me je San­ti­ago Gi­ral­do na­pra­vio od­lu­ču­ju­ći ko­rak pre­ma po­bje­di. - Mo­žda je pre­su­di­lo to što sam tje­les­no pao sre­di­nom če­t­vr­tog

ŠTO JE S RAKETOM? Ivan Ra­ki­tić za Bar­ce­lo­nu igra sve bo­lje, a u re­pre­zen­ta­ci­ji sve češ­će iz­os­ta­je i igrom ni­je na svo­joj ra­zi­ni Na­kon sko­ro četiri sa­ta igre, Gi­ral­do je u pe­tom se­tu po­bi­je­dio Šku­go­ra sa 6:4, 4:6, 5:7, 6:4, 6:2 Naš naj­us­pješ­ni­ji par i da­lje su Goran Iva­ni­še­vić i Ivan Lju­bi­čić, ima­ju 6-0

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.