Kak­va je bu­duć­nost pro­da­je auto­mo­bi­la? New Link donosi sve od­go­vo­re!

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Auto-mo­to in­dus­tri­ja u svi­je­tu po­s­ljed­njih je go­di­na su­oče­na s te­me­lji­tim pro­mje­na­ma, oso­bi­to u pris­tu­pu kup­cu ko­ji mi­je­nja svo­je po­tre­be i na­vi­ke Svjet­ske auto ku­će sve se vi­še okre­ću in­te­li­gent­nim teh­no­lo­škim rje­še­nji­ma, ka­ko bi na tr­ži­šte pla­si­ra­li što kva­li­tet­ni­je pro­izvo­de i pri­pre­mi­li svo­je pos­lo­va­nje za tr­ži­šte bu­duć­nos­ti. Nju­ška­lo se uhva­tio u ko­štac s tim br­zo­ras­tu­ćim iz­a­zo­vi­ma te na svo­ju New Link kon­fe­ren­ci­ju po pr­vi put u Hr­vat­sku do­vo­di naj­ve­će svjet­ske struč­nja­ke za auto­mo­bil­ske us­lu­ge, ko­ji će pred­sta­vi­ti ino­va­tiv­na i in­te­li­gent­na rje­še­nja za po­bolj­ša­nje pos­lo­va­nja. U MSU u Za­gre­bu ta­ko će 04. lis­to­pa­da pre­da­va­nje odr­ža­ti big da­ta struč­nja­ki­nja Al­li­son Nau iz naj­ve­će svjet­ske or­ga­ni­za­ci­je za us­lu­ge u auto­mo­bil­skoj in­dus­tri­ji Cox Au­to­mo­ti­ve, sa sje­di­štem u SAD-u. Cox Au­to­mo­ti­ve svo­jim kli­jen­ti­ma pru­ža na­pred­na pro­daj­na i mar­ke­tin­ška rje­še­nja s ci­ljem op­ti­mi­za­ci­je pos­lo­va­nja. – Pro­da­ja vo­zi­la sve vi­še će se se­li­ti onli­ne, kao što se to do­ga­đa i u dru­gim in­dus­tri­ja­ma po­put fi­nan­cij­ske ili za­bav­ne. Us­po­red­no s ti­me, bit će dos­tup­no sve vi­še po­da­ta­ka o ko­ris­nič­kim na­vi­ka­ma i in­te­re­si­ma, ko­ji tr­gov­ci­ma auto­mo­bi­li­ma mo­gu olak­ša­ti sva­kod­nev­ne pos­lov­ne od­lu­ke –is­tak­nu­la je Al­li­son. Nje­zi­no pre­da­va­nje na te­mu mo­ći in­for­ma­ci­ja u ma­lo­pro­da­ji auto­mo­bi­li­ma pr­vo je struč­no pre­da­va­nje ovog ti­pa u re­gi­ji, na ko­je­mu će se mo­ći iz pr­ve ru­ke ču­ti o na­pred­nim teh­ni­ka­ma i ser­vi­si­ma ko­je ko­ris­te naj­ve­ći svjet­ski tr­gov­ci auto­mo­bi­li­ma. Pri­je no što se pri­klju­či­la Cox Au­to­mo­ti­veu, Al­li­son je ra­di­la u tvrt­ki LexisNexis gdje je ra­zvi­la raz­no­li­ke pro­izvo­de iz seg­men­ta in­for­ma­ci­ja i ana­li­ti­ke za ši­re­nje tvrt­ke u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji, što je do­ve­lo do ne­vje­ro­jat­ne dvoz­na­men­kas­te sto­pe ras­ta na go­diš­njoj ra­zi­ni za to ula­ga­nje i pre­obra­zi­lo in­dus­tri­ju osi­gu­ra­nja mo­tor­nih vo­zi­la. Uz Al­li­son, pre­da­va­nja će odr­ža­ti i dru­gi ino­zem­ni i do­ma­ći struč­nja­ci po­put pro­fe­so­ra s Oxfor­da dr.sc. Bra­ne

Kal­pi­ča i mar­ke­tin­škog struč­nja­ka

dr. sc. Jo­se Ma­ria Pon­sa, ali i Hr­vo­ja Pa­ve­ra iz Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re, ko­ji će po­nu­di­ti od­go­vo­re na broj­na pi­ta­nja, me­đu ko­ji­ma su i kak­ve nas pro­mje­ne oče­ku­ju u za­ko­no­dav­nim ok­vi­ri­ma te ka­ko una­pri­je­di­ti mar­ke­tin­ški pris­tup u auto­mo­bil­skoj in­dus­tri­ji.

Al­li­son Nau iz naj­ve­će svjet­ske or­ga­ni­za­ci­je za us­lu­ge u auto­mo­bil­skoj in­dus­tri­ji Cox Au­to­mo­ti­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.