AR­GU­MEN­TI KO­JE GU­RA SDP PODUDARAJU SE S LAŽIMA TO­DO­RI­ĆA

MAR­TI­NA DA­LIĆ PR­VI IN­TER­V­JU NA­KON TRI TJED­NA TO­DO­RI­ĆE­VIH OPTUŽBI

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - ZAGREB Iva Pu­ljić-Še­go

Na­čin na koji je To­do­rić vo­dio kon­cern bio je uteg za gos­po­dar­stvo //Rje­ša­va­njem slu­ča­ja Agro­kor rje­ša­va se pro­blem ne­pla­ća­nja i pos­ti­že ve­ća kva­li­te­ta i pra­ved­nost na tr­ži­štu

U če­ti­ri go­di­ne lo­kal­ni su se pro­ra­ču­ni usva­ja­li 2300 pu­ta, a sa­mo u 38 slu­ča­je­va bi­lo je iz­van­red­nih iz­bo­ra zbog ne­usva­ja­nja pro­ra­ču­na Mi­nis­tra upra­ve Lo­vru Kuš­če­vi­ća, iz­ja­vio je ne­ki dan, ma­lo je stid ko­li­ko je skre­sao ov­las­ti lo­kal­nim čel­ni­ci­ma iz­mje­na­ma Za­ko­na o lo­kal­noj sa­mo­upra­vi. Pro­blem je je­di­no u to­me što to mis­li sa­mo on i even­tu­al­no još koji gra­do­na­čel­nik/na­čel­nik/žu­pan. Kuš­če­vić kao ključ­ni do­kaz sma­nji­va­nja ov­las­ti lo­kal­nim še­ri­fi­ma sma­tra to što oni vi­še ne­će mo­ći ne­pred­la­ga­njem, od­nos­no pov­la­če­njem pro­ra­ču­na iz­a­zva­ti iz­van­red­ne iz­bo­re i za lo­kal­ne par­la­men­te i za čel­ni­ke, ne­go će na iz­bo­re sa­mo gra­do­na­čel­ni­ci/na­čel­ni­ci/žu­pa­ni. Taj je ins­tru­ment do­sad bio iz­nim­no ri­jet­ko pri­mje­nji­van pa nit­ko ti­me i ni­je na ne­kom gu­bit­ku. U Mi­nis­tar­stvu upra­ve ni­su sklo­ni da se u za­kon uvo­di mo­guć­nost da, pri­mje­ri­ce, lo­kal­ni par­la­men­ti dvo­tre­ćin­skom ve­ći­nom mo­gu smi­je­ni­ti čel­ni­ke. – Lo­kal­ne čel­ni­ke na­rod je iz­rav­no iz­a­brao i sa­mo ih na­rod mo­že smi­je­ni­ti, ni­kak­ve lo­kal­ne skup­šti­ne jer u nji­ma ni­su ni bi­ra­ni. Mo­glo bi se raz­mis­li­ti da se sma­nji broj po­treb­nih pot­pi­sa gra­đa­na za ras­pi­si­va­nje re­fe­ren­du­ma o opo­zi­vu s 20 na mo­žda 5 pos­to – doz­na­je­mo u Mi­nis­tar­stvu upra­ve. Za­kon, na­ime, pre­dvi­đa da gra­đa­ni mo­gu za­tra­ži­ti re­fe­ren­dum o opo­zi­vu čel­ni­ka, ali po­treb­no je 20 pos­to pot­pi­sa od ukup­nog bro­ja bi­ra­ča, što je prak­tič­ki ne­izve­di­vo. Mi­nis­tar­stvo upra­ve od­bi­lo je pak sve pri­mjed­be na iz­mje­ne za­ko­na u jav­noj ras­pra­vi, a za­nim­lji­vo je da su od stra­na­ka ili ne­za­vis­nih lis­ta pri­mjed­be pod­ni­je­le tek Ne­za­vis­na lis­ta San­dre Šva­ljek, Pa­met­no i Zagreb je naš, koji su tra­ži­li odus­ta­ja­nje od tog za­ko­na. Dok je oče­ki­va­no da se SDP ne bu­ni zbog “lex še­rif” jer uz HDZ ima naj­vi­še lo­kal­nih še­ri­fa, neo­bič­no je da u jav­noj ras­pra­vi ni­je su­dje­lo­vao Most koji je iz­ri­či­to pro­ti­vi tom za­ko­nu. Pa­met­no je u svo­joj pri­mjed­bi iz­ra­ču­na­lo da se od 2013. do 2017. go­di­ne 2300 pu­ta usva­jao lo­kal­ni pro­ra­čun (ima­mo 555 je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­upra­ve), a da je u sa­mo 38 slu­ča­je­va doš­lo do iz­van­red­nih iz­bo­ra zbog ne­usva­ja­nja pro­ra­ču­na. To je tek 1,65 pos­to, iz če­ga pro­iz­la­zi da ni­je bi­lo po­tre­be za pro­mje­nom za­ko­na. Ru­še­nje iz­vr­š­ne vlas­ti na pro­ra­ču­nu vje­ro­jat­no ni­je naj­sret­ni­je rje­še­nje jer, da se za­kon ne mi­je­nja, HDZ bi svog po­že­ško-sla­von­skog žu­pa­na To­ma­še­vi­ća, osum­nji­če­nog za obi­telj­sko na­si­lje, mo­gao ru­ši­ti na pro­ra­ču­nu, a pro­ra­čun i či­nje­ni­ca da se HDZ že­li ri­je­ši­ti žu­pa­na ko­jeg je su­pru­ga pri­ja­vi­la za na­si­lje ne­ma­ju ve­ze jed­no s dru­gim. No taj je me­ha­ni­zam bio je­di­ni alat za svo­je­vr­s­nu kon­tro­lu lo­kal­nih še­ri­fa...

Lo­vro Kuš­če­vić Od­bio je sve pri­mjed­be na iz­mje­ne Za­ko­na o lo­kal­noj sa­mo­upra­vi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.