Ban­di­ću ugra­di­li stent, on pro­du­žio na po­sao

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ri­mac-Le­sič­ki

Li­ječ­ni­ci u KBC-u Zagreb ka­žu da je ri­ječ o za­hva­tu koji je do­bro pod­noš­ljiv, no ni­ka­ko se ne pre­po­ru­ču­je nas­ta­vi­ti is­tim tem­pom iva­na.ri­mac-le­sic­ki@ve­cer­nji.net Zbog su­že­nja krv­ne ži­le sr­ca za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić bio je na do­go­vo­re­nom za­hva­tu ugrad­nje sten­ta u Kli­nič­kom bol­nič­kom cen­tru u Za- greb te pro­du­žio na po­sao. Ka­ko ni­je ri­ječ o hit­noj in­ter­ven­ci­ji, li­ječ­ni­ci ka­žu da je ri­ječ o pro­ce­du­ri ko­ja je do­bro pod­noš­lji­va, no ni­ka­ko ni­je pre­po­ru­ka nas­ta­vi­ti is­tim tem­pom. A Mi­lan Ban­dić upra­vo je to uči­nio, baš kao što je i prije od­la­zio kad je bio hos­pi­ta­li­zi­ran. Ta­ko mu se proš­le go­di­ne, pod­sje­ti­mo, sta­nje za­kom­pli­ci­ra­lo na­kon ope­ra­ci­je si­nu­sa s ob­zi­rom na to da ni­je mi­ro­vao na­kon za­hva­ta. Na ovo­go­diš­nji Praz­nik ra­da sam je naj­a­vio da na­ve­čer ide na ope­ra­ci­ju ki­le jer je dig­nuo pre­te­žak lo­nac gra­ha, a i ta­da su li­ječ­ni­ci na­gla­si­li da su kom­pli­ka­ci­je mo­gu­će ako se ne bu­de opo­rav­ljao prema nji­ho­vu sa­vje­tu. Pre­po­ru­ka je u tom slu­ča­ju bi­la mje­sec da­na po­šte­de da ne bi bi­lo pod­lje­va, ali Mi­lan Ban­dić ubr­zo je nas­ta­vio s pre­diz­bor­nom kam­pa­njom. Za po­s­ljed­nji za­hvat ni­su zna­li ni mno­gi koji su s njim sva­kod­nev­no jer je sa­mo nas­ta­vio da­lje sa svo­jim obve­za­ma.

DRA­ŽEN LU­ČIĆ: Nit­ko ni­je osu­đen u HAKOM-u... Ni­kom ni­je za­bra­njen sin­di­kal­ni rad ni or­ga­ni­zi­ra­nje bi­lo kak­vih sin­di­kal­nih po­druž­ni­ca

Ne slu­ša pre­po­ru­ke li­ječ­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.