Sin po­gi­nu­lih Ta­li­ja­na: Uni­štio je moj ži­vot i la­že da bi spa­sio se­be

Os­lo­bo­đen Hor­va­tin­čić

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Sla­vi­ca Vu­ko­vić

Sud je sma­trao da op­tu­že­ni u sta­nju sin­ko­pe ni­je mo­gao vla­da­ti svo­jom vo­ljom ni svo­jim pos­tu­pa­njem jer je bio bez svi­jes­ti To­mis­lav Hor­va­tin­čić ni­je po­ka­zao ni­kak­ve emo­ci­je ka­da je čuo ka­ko je os­lo­bo­đen optužbi da je ne­iz­rav­nom na­mje­rom ili iz ne­ha­ta pro­uz­ro­čio po­mor­sku ne­sre­ću u ko­lo­vo­zu 2011. u ko­joj su ži­vo­te iz­gu­bi­li ta­li­jan­ski su­pruž­ni­ci Ma­ri­nel­la i Fran­cis­co Sal­pi­etro. Ne­pra­vo­moć­na je to pre­su­da Žu­pa­nij­skog su­da u Ši­be­ni­ku u po­nov­lje­nom pos­tup­ku pred sud­skim vi­je­ćem ko­jim je pred­sje­da­la sut­ki­nja Ma­ja Šu­pe.

Op­sež­na vje­šta­če­nja

Obraz­lo­ži­la je ka­ko tu­ži­telj­stvo ni­je ne­dvoj­be­no do­ka­za­lo tvrd­nje iz op­tuž­ni­ce da je po­mor­sku ne­sre­ću skri­vio iz na­mje­re, a ni­su do­ka­za­li ni da je ri­ječ o ne­ha­ju, pa se sud vo­dio na­če­lom “in du­bio pro reo”, od­nos­no da se u dvoj­bi od­lu­či u ko­rist op­tu­že­nog. Sud je pri­hva­tio na­vo­de obra­ne da je Hor­va­tin­čić do­ži­vio sin­ko­pu, od­nos­no, krat­ki gu­bi­tak svi­jes­ti, zbog če­ga ni­je iz­bje­gao ta­li­jan­sku je­dri­li­cu te je doš­lo je do su­da­ra. Ta­kav za­klju­čak, is­tak­nu­la je, iz­ve­den je na­kon op­sež­nog, po­mor­skog i me­di­cin­skog vje­šta­če­nja te sas­lu­ša­va­nja svje­do­ka. – Op­tu­že­nik u sta­nju sin­ko­pe ni­je mo­gao vla­da­ti svo­jim pos­tu­pa­njem ni­ti svo­jom i vo­ljom jer je bio bez svi­jes­ti – rek­la je sut­ki­nja Šu­pe. Na­ve­la je da po vje­štač­kom na­la­zu ra­di­olo­gi­nje Hor­va­tin­čić pa­ti od de­ge­ne­ra­tiv­nih pro­mje­na u vrat­noj kra­ljež­ni­ci, a prema na­la­zu ne­uro­lo­gi­nje te pro­mje­ne mo­gu uz­ro­ko­va­ti sin­ko­pu, sta­nje bez svi­jes­ti ko­je mo­že tra­ja­ti od jed­ne se­kun­de do jed­ne mi­nu­te. Sut­ki­nja je ci­ti­ra­la i sud­sku vje­šta­ki­nju, fo­ren­zič­ku psi­hi­ja­tri­cu iz Kli­ni­ke Vrap­če: “Ako se pri­hva­ti da je do­ži­vio sin­ko­pu, u tim su mu okol­nos­ti­ma in­te­lek­tu­al­ne i volj­ne spo­sob­nos­ti bi­le is­klju­če­ne jer je bez svi­jes­ti.” – Po miš­lje­nju ovog su­da, to je raz­log su­da­ra dvi­ju bro­di­ca te po­s­lje­di­ca ko­je su nas­ta­le – za­klju­či­la je sut­ki­nja Šu­pe. Sud je Horvatinčića os­lo­bo­dio i pla­ća­nja sud­skih tro­ško­va koji idu na te­ret dr­žav­nog pro­ra­ču­na, a obi­telj ošte­će­nih od­šte­tu mo­že tra­ži­ti u pri­vat­noj par­ni­ci. – Još jed­nom že­lim iz­ra­zi­ti su­ćut obi­te­lji po­gi­nu­lih u ne­sre­ći, u ko­joj sam, na­ža­lost, i sam su­dje­lo­vao. Već se­dam go­di­na no­sim i psi­hič­ke i zdrav­s­tve­ne tra­go­ve ove ve­li­ke ne­sre­će. Još jed­nom su­ćut, ža­lje­nje, a po­ku­šat ću na bi­lo koji na­čin ubla­ži­ti ovu tra­ge­di­ju. Mo­ji od­vjet­ni­ci, a i ja sam, po­ku­šat će­mo do­ves­ti za stol obi­telj po­gi­nu­lih i po­ku­šat će­mo ubla­ži­ti ovu ne­sre­ću ko­li­ko se da – iz­ja­vio je no­vi­na­ri­ma Hor­va­tin­čić.

Tu­ži­telj­stvo naj­a­vi­lo žal­bu

Ni­je htio ko­men­ti­ra­ti iz­ja­vu si­na žr­ta­va koji tvr­di da im ni­ka­da ni­je nu­dio eko­nom­sko obe­šte­će­nje, a nje­go­vi od­vjet­ni­ci Branko Ba­ica, Ve­li­mir Do­šen i Velj­ko Mi­lje­vić rek­li su ka­ko su ih kon­tak­ti­ra­li

Obra­na sma­tra da je ovak­va pre­su­da bi­la oče­ki­va­na te da op­tuž­ba tvrd­nje ni­je do­ka­za­la

i ti kon­tak­ti još uvi­jek pos­to­je. Tvr­de ka­ko su dos­ta­vi­li u spis pi­sma ko­je su upu­ći­va­li i od­go­vo­ri ko­je su do­bi­va­li. – Ču­li ste obraz­lo­že­nje, sud je ulo­žio iz­u­ze­tan na­por da obraz­lo­ži ovaj slu­čaj na­kon go­to­vo se­dam go­di­na. Mi smo se tru­di­li do­ka­za­ti svo­je te­ze, sud je pri­hva­tio, a, po na­ma, op­tuž­ba ni­čim ni­je do­ka­za­na. Ovak­va pre­su­da mo­gla se naz­ri­je­ti već iz od­lu­ke dru­gos­tu­panj­skog su­da u Za­dru koji je jed­nu stvar iz 50-ak stra­ni­ca pre­su­de do­veo u pi­ta­nje, a to je da je ni­je do kra­ja raz­ri­je­še­no pi­ta­nje su­bjek­tiv­nog od­no­sa okriv­lje­ni­ka u vri­je­me po­či­nje­nja dje­la, tj. je li bi­la sinkopa ili ne i ako jest, kak­ve po­s­lje­di­ce na ubro­ji­vost op­tu­že­ni­ka ima – is­tak­nuo je Do­šen. Tu­ži­telj­stvo je naj­a­vi­lo žal­bu na pre­su­du.

Sut­ki­nja Ma­ja Šu­pe po­jas­ni­la je da se sud vo­dio na­če­lom in du­bio pro reo

To­mis­lav Hor­va­tin­čić ni­je po­ka­zao emo­ci­je ka­da je čuo da je ovaj put os­lo­bo­đen optužbi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.