Na­ša or­ga­ni­za­ci­ja mla­dih ne­će se vo­di­ti jed­no­s­mjer­nim po­li­ti­ka­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Fra­njo To­pić: Ve­li­ki svi­jet po­či­va na dva stu­pa, ra­du i do­broj or­ga­ni­za­ci­ji. Gdje god bi­li, dat će vam do­bre pla­će sa­mo ako ih za­ra­di­te kon­kret­nih pro­je­ka­ta u ko­je smo mi uklju­če­ni“, re­kao je Pe­tro­vić te po­seb­no na­gla­sio da su svi mla­di lju­di do­bro doš­li. „Na­pret­ko­va or­ga­ni­za­ci­ja mla­dih ni­ka­da se ne­će vo­di­ti jed­no­s­mjer­nim po­li­ti­ka­ma. Na­pre­dak je us­mje­ren na pa­met­ne lju­de bez ob­zi­ra ko­je su na­ci­onal­nos­ti ili po­li­tič­kog opre­dje­lje­nja. Na­pre­dak je odu­vi­jek svi­ma pru­žao za­šti­tu, ali i po­ti­cao ta­len­ti­ra­ne mla­de lju­de, bi­lo sti­pen­di­ja­ma ili uvi­jek otvo­re­nim vra­ti­ma, da us­tra­ju u svo­jim ci­lje­vi­ma obra­zo­va­nja“, iz­ri­čit je Ro­bert. HKD Na­pre­dak da­nas se su­oča­va, kao i broj­ni mla­di lju­di, s ve­li­kim iz­a­zo­vom – ka­ko za­dr­ža­ti mla­de da ne od­la­ze iz svo­je zem­lje. Me­đu­tim, pred­sjed­nik HKD Na­pre­dak Fra­njo To­pić mla­di­ma je re­kao: „Lju­di mo­ra­ju zna­ti da ve­li­ki svi­jet po­či­va na sa­mo dva stu­pa, a to su rad i do­bra or­ga­ni­za­ci­ja. Jer gdje god da bi­li lju­di će vam da­ti do­bre pla­će sa­mo ako ih za­ra­di­te. Ta­ko­đer, lju­di mo­ra­ju zna­ti da ni­ti je­dan pe­si­mist ni­šta ni­je na­pra­vio u ži­vo­tu. Od kuk­nja­ve ne­ma­te ni­šta u ži­vo­tu, a upra­vo ku­ka­nje je pos­ta­lo jed­na od glav­nih oz­na­ka na­šeg druš­tva, ku­ka­nje se uvuk­lo u men­ta­li­tet lju­di.“Ta­ko­đer, čes­to se u me­di­ji­ma go­vo­ri o po­lo­ža­ju Hr­va­ta u BiH po­seb­no me­đu mla­di­ma: „Mi sa­da ima­mo 96 os­nov­nih ško­la i 46 sred­njih ško­la. Ima­mo Sve­uči­li­šte u Mos­ta­ru i još dva pri­vat­na hr­vat­ska ka­to­lič­ka sve­uči­li­šta. Iz­da­je­mo če­ti­ri vjer­ska lis­ta te dva dnev­na lis­ta. Ima­mo vi­še od 300 hr­vat­skih kul­tur­no-umjet­nič­kih dru­šta­va... mi ima­mo mo­guć­nost da ži­vi­mo, a Na­pre­dak to po­ka­zu­je sva­kod­nev­no“, re­kao je prof dr. Fra­njo To­pić, pred­sjed­nik HKD Na­pre­dak te pos­lao po­seb­nu po­ru­ku mla­di­ma: „Vo­lon­ti­raj­te! Jer va­še je sa­mo ono što dru­gi­ma da­je­te. Na ovaj svi­jet ni­šta nis­te do­ni­je­li ni­ti će­te išta s ovog svi­je­ta po­ni­je­ti. Ne tre­ba­mo za­go­va­ra­ti si­ro­maš­tvo, ali tre­ba­mo za­go­va­ra­ti mje­ru u sve­mu. Mje­ra je bo­žan­ska ka­te­go­ri­ja jer ni­ka­da no­va­ca ne mo­že­te za­ra­di­ti ko­li­ko mo­že­te po­tro­ši­ti. I za­pam­ti­te mi­sao jed­nog fi­lo­zo­fa Bur­kea i ti­me se vo­di­te ka­ko bis­te či­ni­li do­bro: „Sve što je po­treb­no za tri­jumf zla jes­te da do­bri lju­di ne uči­ne ni­šta.“Ja vas za­to po­ti­čem da či­ni­te do­bro i uvi­jek bu- de­te op­ti­mis­ti“, po­ru­čio je prof. To­pić mla­di­ma. Tre­ba na­gla­si­ti i da je HKD Na­pre­dak os­no­va­no s ci­ljem sti­pen­di­ra­nja i po­ma­ga­nja đa­ka i stu­de­na­ta. Od ute­me­lje­nja 1902. pa do 1949. go­di­ne kad su ga ko­mu­nis­tič­ke vlas­ti za­bra­ni­le, Na­pre­dak je od­ško­lo­vao oko 16.000 đa­ka i stu­de­na­ta. I na­kon ob­no­ve 1990. go­di­ne os­nov­na dje­lat­nost Na­pret­ka je os­ta­la po­moć stu­den­ti­ma te je Na­pre­dak u pro­tek­lih 27 go­di­na sti­pen­di­rao ti­su­će stu­de­na­ta i đa­ka.

Važ­nost vo­lon­ti­ra­nja

I HKD Na­pre­dak tra­ži na­či­ne ka­ko za­dr­ža­ti mla­de da ne od­la­ze iz svo­je zem­lje

Ti­je­kom kon­fe­ren­ci­je i os­ni­vač­ke Skup­šti­ne mla­dih odr­ža­no je niz pre­da­va­nja i ra­di­oni­ca. Pre­da­va­nja o važ­nos­ti vo­lon­ti­ra­nja i či­nje­nja do­bra me­đu lju­di­ma, kao i o važ­nos­ti obra­zo­va­nja odr­žao je is­tak­nu­ti pro­fe­sor i hu­ma­ni­ta­rac De­jan Nem­čić. Mla­di­ma se obra­tio i prof. dr. Dra­žen Vi­kić – To­pić znans­tve­nik i ta­ko­đer ve­li­ki hu­ma­ni­ta­rac. Vr­lo za­nim­lji­ve ra­di­oni­ce o vo­lon­te­riz­mu kao i na­či­ni­ma apli­ci­ra­nja na pro­jek­te odr­ža­la je Ani­ta Ši­mić Ka­su­mo­vić. Već sa­da, mla­di okup­lje­ni u Na­pret­ko­vu or­ga­ni­za­ci­ju mla­dih, pla­ni­ra­ju no­ve su­sre­te u raz­li­či­tim sre­di­na­ma, ali i or­ga­ni­za­ci­ju broj­nih pre­da­va­nja i hu­ma­ni­tar­nih ak­ci­ja.

Ro­bert Pe­tro­vić iz Tuz­le (sto­ji) uvje­ren je da će mla­de iz BiH, Hr­vat­ske, Aus­tri­je po­ve­za­ti pro­jek­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.