SAD će po­ku­ša­ti pos­tro­ži­ti spo­ra­zum s Ira­nom

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ma­ri­na Še­rić

Do­nald Trump ne­će po­vu­ći SAD iz nuk­le­ar­nog spo­ra­zu­ma s Ira­nom, ali po­ku­šat će pro­mi­je­ni­ti i pos­tro­ži­ti ne­ke nje­go­ve odred­be, ali i uves­ti stro­žu kon­tro­lu nje­go­ve pro­ved­be. On od Kon­gre­sa ne­će zah­ti­je­va­ti da po­nov­no uve­de sank­ci­je prema Ira­nu zbog nuk­le­ar­nog pro­gra­ma, ali mo­gao bi za­tra­ži­ti da se uve­du sank­ci­je pro­tiv iran­ske Re­vo­lu­ci­onar­ne gar­de ko­ju sma­tra od­go­vor­nom za ši­re­nje te­ro­riz­ma na Bli­skom is­to­ku. No pred­sjed­nik mo­ra sva­kih 90 da­na Kon­gre­su odas­la­ti po­t­vr­du o to­me da Iran po­štu­je sve odred­be spo­ra­zu­ma. Taj rok is­tje­če su­tra, a oče­ku­je se da bi ovo­ga pu­ta Trump mo­gao Kon­gre­su pri­op­ći­ti da Te­he­ran ipak ovaj po­sao ne ra­di do­bro. Ako on od­bi­je po­t­vr­di­ti da Iran is­pu­nja­va sve odred­be, Kon­gres ima 60 da­na da do­ne­se od­lu­ku o to­me pov­la­či li se SAD iz to­ga spo­ra­zu­ma ili ne. Uki­da­nje dos­tup­nog zdrav­s­tve­nog osi­gu­ra­nja ko­je je uveo Ba­rack Oba­ma jed­no je od zna­čaj­ni­jih Trum­po­vih pre­diz­bor­nih obe­ća­nja Ia­ko se či­ni­lo da je ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump po­ra­žen u svo­jim nas­to­ja­nji­ma da uki­ne sus­tav dos­tup­nog zdrav­s­tve­nog osi­gu­ra­nja koji je uveo nje­gov pret­hod­nik Ba­rack Oba­ma, u če­t­vr­tak na­ve­čer on je ame­rič­ku jav­nost iz­ne­na­dio iz­vr­š­nom na­red­bom ko­jom je uki­nuo fe­de­ral­no fi­nan­ci­ra­nje za Oba­ma­ca­re. Bi­je­la ku­ća obja­vi­la je da su fe­de­ral­ni po­ti­ca­ji ko­ji­ma se do­pla­ći­va­lo zdravstveno osi­gu­ra­nje za Ame­ri­kan­ce s naj­ni­žim pri­ma­nji­ma pro­tu­za­ko­ni­ti i da pred­stav­lja­ju “još je­dan pri­mjer to­ga ka­ko je Ba­rack Oba­ma neo­d­go­vor­no tro­šio do­la­re po­rez­nih obvez­ni­ka i kr­šio za­kon da bi fi­nan­ci­rao sus­tav koji je od sa­mo­ga po­čet­ka bio loš”. Ova iz­vr­š­na na­red­ba sa­mo u idu­ćoj go­di­ni za­us­ta­vit će is­pla­te 7 mi­li­jar­di do­la­ra koji su se iz fe­de­ral­nog pro­ra­ču­na upla­ći­va­li osi­gu­ra­va­te­lji­ma za zdravstveno osi­gu­ra­va­nje mi­li­ju­ni­ma Ame­ri­ka­na­ca s ni­skim pri­ma­nji­ma.

Sud­ska bit­ka za no­vac

– De­mo­kra­ti, Oba­ma­ca­re se uru­ša­va. Vi sa­mo mo­že­te do­ći i sa mnom pre­go­va­ra­ti o za­mjen­skom mo­de­lu zdrav­s­tve­nog osi­gu­ra­nja, o mo­jem mo­de­lu – tvi­tao je ju­čer uju­tro Do­nald Trump naj­a­viv­ši da će ma­lo po­ma­lo po­če­ti us­pos­tav­lja­ti sus­tav zdrav­s­tve­ne za­šti­te ka­kav Ame­ri­kan­ci odav­no zas­lu­žu­ju. Na od­go­vor iz pro­tiv­nič­kog ta­bo­ra ni­je trebalo du­go če­ka­ti. Od­mah na­kon obja­ve broj­ni ugled­ni po­li­ti­ča­ri iz re­do­va de­mo­kra­ta naj­a­vi­li su da će po­kre­nu­ti sud­ski pro­ces ko­jim će za­us­ta­vi­ti pro­ved­bu Trum­po­ve iz­vr­š­ne

Dr­žav­ni tu­ži­te­lji Ka­li­for­ni­je i New Yor­ka na­jav­lju­ju prav­nu bit­ku za Oba­mi­no osi­gu­ra­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.