Bayer pro­da­je BASF-u di­je­lo­ve svog pos­lo­va­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - (h)

Nje­mač­ka kom­pa­ni­ja Bayer pot­pi­sa­la je spo­ra­zum o pro­da­ji di­je­lo­va svo­jeg Crop Sci­en­ce pro­gra­ma BASF-u za 5,9 mi­li­jar­di eura. U ve­zi je to s pla­ni­ra­nom ak­vi­zi­ci­jom ame­rič­ke kom­pa­ni­je Mon­san­to, pri­op­će­no je ju­čer iz Baye­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.