Osijek in­zis­ti­ra na utak­mi­ci do­dat­nih kva­li­fi­ka­ci­ja za SP

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Gra­di­mir Đu­ka­rić

Dvo­tjed­nu stan­ku Osi­je­kov tre­ner Zo­ran Ze­kić je isko­ris­tio za na­po­ran rad. Za­do­vo­ljan je uči­nje­nim, a u Mak­si­mir sti­že po po­bje­du gra­di­mir.du­ka­ric@ve­cer­nji.net Ni­je bio tre­ner Osi­je­ka Zo­ran Ze­kić ovaj pu­ta od ve­li­kih ri­je­či. Vje­ro­jat­no je i ra­ni ju­tar­nji ter­min obra­ća­nja, s ob­zi­rom da je mom­čad već u 9.30 kre­ta­la za Zagreb, raz­log to­me. - Imam tri va­ri­jan­te ia­ko ni­je do­bro ka­da čo­vjek lu­ta, no još dvo­jim oko dva ime­na - ka­zao je tre­ner Osi­je­ka uoči gos­to­va­nja Di­na­mu. A ni­ti u jed­noj od te tri va­ri­jan­te ni ovaj pu­ta ne­će bi­ti oz­li­je­đe­nih ka­pe­ta­na Bor­ne Ba­ri­ši­ća na li­je­vom, od­nos­no To­mis­la­va Šor­še na des­nom bo­ku. Uoči stan­ke u pr­vens­tvu naj­a­vio je Ze­kić te­žak rad ka­ko bi se mom­čad ko­ja je pa­la na­kon europ­skih okr­ša­ja, i sa dva re­mi­ja u po­s­ljed­nje če­ti­ri pr­vens­tve­ne utak­mi­ce iz­gu­bi­la korak sa Di­na­mom i Ri­je­kom, vra­ti­la na pra­vi put. Prije svih to se od­no­si na la­ni pr­vog stri­jel­ca mom­ča­di Mu­za­fe­ra Eju­pi­ja koji je u du­ljem gol­ge­ter­skom pos­tu i bez go­la po­s­ljed­njih 510 mi­nu­ta te proš­le se­zo­ne naj­bo­ljeg igra­ča Osi­je­ka, Ukra­jin­ca Dmi­tra Lo­pu, koji je ove se­zo­ne još bez na­pa­dač­kog učin­ka. - Do­bro su ra­di­li, uklju­či­li su ovaj pu­ta gla­vu - ka­zao je Ze­kić pa se on­da uz smi­jeh po­hva­lio: - Do­ži­vio sam ka­tar­zu... Sa­mo­ini­ci­ja­tiv­no su mi u ured doš­la čak če­tvo­ri­ca mo­jih no­go­me­ta­ša da raz­go­va­ra­mo o tak­ti­ci. Prije toč­no go­di­nu da­na Osijek je sla­vio u Mak­si­mi­ru (1:0) i pre­ki­nuo Di­na­mov niz od 104 pr­vens­tve­ne utak­mi­ce bez po­ra­za na svom trav­nja­ku. Ju­na­ka te po­bje­de bi­je­lo-pla­vih, Jo­si­pa Kne­že­vi­ća da­nas ne­ma, u Pu­škaš aka­de­mi­ji tre­nut­no je je­dan od naj­bo­ljih igra­ča i stri­je­la­ca ma­đar­ske li­ge. - Ako ne vje­ru­ješ u ono što ra­diš on­da se ne tre­baš ni ba­vi­ti ti­me - ka­zao je Ze­kić koji ni­je že­lio o tak­tič­kim za­mis­li­ma. Ali za­to se ka­pe­ta­nu Mi­le­tu Ško­ri­ću oma­kao ok­vir­ni do­go­vor iz svla­či­oni­ce: - Re­cept nam je utak­mi­ca pro­tiv PSV-a gdje smo bi­li čvr­sti i br­zo iz­la­zi­li u kon­tre - ka­zao je Ško­rić. Ze­kić ga je mr­ko po­gle­dao i do­ba­cio: - Vi­še te ne do­vo­dim pred no­vi­na­re. Os­tao je Osijek bez obe­ća­ne kva­li­fi­ka­cij­ske utak­mi­ce pro­tiv Fin­ske. I ni­su ta­da iz Grad­skog vr­ta ba­ca­li drv­lje i ka­me­nje po HNS-u. - Ni­smo ta­da ra­di­li ni­ka­kav pre­sing ni­ti di­za­li ga­la­mu, po­dre­div­ši sve in­te­re­si­ma na­ci­onal­ne vr­ste. No, u me­đu­vre­me­nu smo sre­di­li trav­njak, ulo­ži­li pri­tom zna­čaj­na sred­stva, pos­ta­vi­li smo i no­vi se­ma­for i za­is­ta vi­še ne­ma ni­kak­vog raz­lo­ga da ne do­bi­je­mo do­ma­ćins­tvo u iz­luč­nim kva­li­fi­ka­ci­ja­ma - po­ru­čio je di­rek­tor osječ­kog pr­vo­li­ga­ša Igor Ga­lić.

Na­kon što je Ško­rić re­kao da će igra­ti na kon­tre, Ze­kić je is­pa­lio; Ne ideš vi­še na press

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.