Ki­ne­ski­nja Yu­an os­ta­je iz­bor­ni­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Glav­ni kan­di­dat za iz­bor­ni­ka mu­ške re­pre­zen­ta­ci­je je Že­ljan Ga­ći­na, tre­ner mu­škog klu­ba Zagreb i otac stol­no­te­ni­sa­ča An­dre­ja

REUTERS

U još jed­noj ka­te­go­ri­ji (ukup­na za­ra­da od tur­ni­ra) nad­ma­šio Go­ra­na Iva­ni­še­vi­ća – Ma­rin Či­lić

Bit će za­nim­lji­vo da­nas u Si­nju gdje do­ma­ćin ugoš­ću­je split­sku Na­du

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.