Zagreb ide na la­ga­no gos­to­va­nje, vru­će će bi­ti u Si­nju

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm)

U pe­tom, ujed­no i po­s­ljed­njem ko­lu pr­vens­tva Hr­vat­ske u rag­bi­ju prije re­pre­zen­ta­tiv­ne stan­ke, u Slo­ve­ni­ji da­nas igra­ju Ljubljana i Mla­dost. Utak­mi­ca u Ljub­lja­ni po­či­nje u 14 sa­ti, a slo­ven­ski pr­vak, koji je ove se­zo­ne u ne­što sla­bi­joj for­mi i ni­je na svo­joj stan­dard­noj ra­zi­ni, do­če­ku­je od­lič­nu Mla­dost po­ne­se­nu po­bje­dom nad naj­ve­ćim ri­va­lom Na­dom. Su­sret kola je dal­ma­tin­ski der­bi. Split­ska Na­da pu­tu­je u gos­te naj­ve­ćoj sen­za­ci­ji ovo­go­diš­njeg pr­vens­tva, mla­doj mom­ča­di Si­nja. - Za mno­ge smo mo­žda iz­ne­na­đe­nje pr­vens­tva, ali zna­mo ko­li­ko smo go­di­na tre­nin­ga i tru­da ulo­ži­li, no sa­da sve po­la­ko do­la­zi na svo­je mjes­to - re­kao je Mar­ko Gr­čić, ka­pe­tan Si­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.