Mar­ti­na Da­lić i An­te Ram­ljak mo­gu ži­vje­ti ra­skoš­no kao i To­do­ri­će­vi

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor -

i him­ni, se­bi pri­pi­su­je us­pjeh igra­ča i iz­bor­ni­ka Da­li­ća u Ukra­ji­ni. Kao da ra­de po ne­či­jem sce­na­ri­ju! Ma­mić je u in­ter­v­ju­ima sri­cao hva­los­pje­ve “naj­ljep­šoj zem­lji na svi­je­tu” Ju­gos­la­vi­ji, a Šu­ker je uoči ra­ta, kad se u Sr­bi­ji već na­ve­li­ko čet­ni­ko­va­lo i Mi­lo­še­vić pri­pre­mao po­kolj, po svje­do­če­nju Dra­ga­na Dža­ji­ća, “već bio igrač Zvez­de”. Šte­ta što su i on i Ma­mić bi­li spri­je­če­ni da ta­mo odu i os­ta­nu. da ga ne pu­šta, o stra­hu da će, pus­ti li ga, bi­ti sla­bi­ji, ma­nji, ne­moć­ni­ji, ali i za­ki­nut za že­lju da tla­či i oti­ma. Po­vi­jest je pre­kr­ca­ta pri­mje­ri­ma vla­da­nja na­ro­da nad na­ro­dom ili na­ro­di­ma, po­rob­lja­va­nja, pla­ća­nja... pa je ka­ta­lon­ski slu­čaj sa­mo je­dan od njih. Da­nas sla­vi­mo Alek­san­dra Ve­li­ko­ga, i ne sme­ta nam nje­go­vo kr­vo­loš­tvo i okrut­nost prema na­ro­di­ma ili gra­do­vi­ma koji su mu se, “pro­gla­siv­ši neo­vis­nost”, ju­nač­ki opi­ra­li (Te­ba, Tir) i ko­je je u su­lu­doj ge­no­cid­nos­ti bri­sao s li­ca zem­lje. U mo­ći ko­ja že­li gos­po­da­ri­ti nad dru­gi­ma ima ira­ci­onal­ne sa­mo­vo­lje, vlas­ti­te ne­upit­nos­ti, nor­mal­nos­ti svo­ga te­ro­ra. Či­nje­ni­ca da je go­to­vo ci­je­la pro­tiv ka­ta­lon­ske sa­mos­tal­nos­ti po­ka­zu­je da je Eu­ro­pa na­s­ljed­nik to­ga na­si­lja. No za­što je mno­gi­ma od tih ze­ma­lja sme­ta­la Hi­tle­ro­va oku­pa­ci­ja, za­što Ni­jem­ce ni­su pri­hva­ti­li kao što sa­da tra­že od Ka­ta­lo­na­ca da se po­ko­ra­va­ju Špa­njol­ci­ma i u če­mu se to špa­njol­ska po­li­ci­ja u Ka­ta­lo­ni­ji raz­li­ku­je od bi­lo ko­jeg dru­gog oku­pa­to­ra?

Da­vor Šu­ker i Zdrav­ko Ma­mić ve­dre i obla­če hr­vat­skim no­go­me­tom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.