Mrž­nja iz­me­đu do­se­lje­nih Ja­nje­va­ca i sta­ro­sje­di­la­ca tra­je 25 go­di­na

Strah u Sla­ti­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Pi­še Ma­ri­na Bo­ro­vac ma­ri­na.bo­ro­vac@ve­cer­nji.net

“Hr­vat­ska nas je zva­la, a on­da nas ´is­ki­pa­la´ i os­ta­vi­la na ru­še­vi­na­ma”

a sto­lu op­ćin­skog na­čel­ni­ka Pre­dra­ga Fi­li­ća sta­jao je sve­žanj ne­tom otis­nu­tih po­ziv­ni­ca. On i upra­vi­telj žu­pe Mla­den Šti­vin tre­ba­ju ih pot­pi­sa­ti i pos­la­ti uzva­ni­ci­ma da po­čet­kom stu­de­nog do­đu na pros­la­vu ko­ju or­ga­ni­zi­ra­ju u po­vo­du 25 go­di­na od do­se­lje­nja Hr­va­ta iz Let­ni­ce na Ko­so­vu u sla­von­sku op­ći­nu Vo­ćin. Is­to­dob­no će obi­lje­ži­ti i blag­dan bl. An­to­na Mu­zi­ća, sve­će­ni­ka po­dri­je­tlom iz Let­ni­ce koji je skon­čao kao mu­če­nik re­ži­ma Enve­ra Hoxhe. Smi­je­ni­la se, eto, već ci­je­la jed­na ge­ne­ra­ci­ja ot­ka­ko su u rat­nom vi­ho­ru u ra­zo­re­ni Vo­ćin auto­bu­si­ma pris­ti­gli Hr­va­ti s Ko­so­va bje­že­ći od pro­go­na iz dr­ža­ve ko­ja je nes­ta­ja­la ru­še­ći sve pred so­bom, u dr­ža­vu či­ja su se na­se­lja tre­ba­la gra­di­ti iz­no­va, iz pe­pe­la. U Vo­ći­nu je dos­lov­no bi­lo ta­ko pa Pre­drag Fi­lić i da­nas jas­no pam­ti da je pr­vo što je ugle­dao u se­lu bi­la go­le­ma hr­pa sme­ća u pla­me­nu. Ia­ko je sti­gao iz Ša­ša­ra, za­bi­ti na Ko­so­vu, ka­da je ugle­dao taj pri­zor, kroz gla­vu mu je pro­le­tje­lo sa­mo jed­no pi­ta­nje: Isu­se, di sam doš’o? – Imao sam ne­pu­nih dva­na­est go­di­na – ka­že. – Tih de­ve­de­se­tih ci­je­lim se kra­jem ubr­zo pro­nio glas da su “doš­li Šip­ta­ri”. Ge­ne­ra­ci­je ko­ji­ma je na­oči­gled ukra­de­na mla­dost ta­da ni­su re­agi­ra­le, sta­ri­ji su go­vo­ri­li da “Šip­ta­ri ima­ju pu­no dje­ce” i da će ubr­zo “zav­la­da­ti ci­je­lim po­dru­čjem”. Hr­vat­ska je bi­la u ra­tu i raz­bi­ja­njem pre­dra­su­da ni­je se imao tko ba­vi­ti.

NA­KON NA­PA­DA u noć­nom klu­bu sta­nov­ni­ci Će­ra­li­ja i Vo­ći­na pro­s­vje­do­va­li su pred po­li­ci­jom op­tu­žu­ju­ći je da pri­kri­va ne­dje­la “dru­ge stra­ne”

U sred­njoj ško­li u Sla­ti­ni net­ko je na bi­je­loj škol­skoj klu­pi uz cr­tež na­pi­sao “po­ko­lji­te Šip­ta­re”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.