U pri­ka­zu Pa­ve­li­ća ne­ma ni­čeg spor­nog: ovo je od­lič­na TV se­ri­ja!

Au­tor Dragan Bje­lo­gr­lić za­us­ta­vio je pri­ka­zi­va­nje svo­jeg dje­la u Hr­vat­skoj

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Zo­ran Vi­tas ZAGREB

Sam Bje­lo­gr­lić glu­mi in­s­pek­to­ra Ta­na­si­je­vi­ća, al­ko­ho­li­ča­ra ko­je­ga mo­ri PTSP ko­li­ko i slu­ča­je­vi pod po­ve­ća­lom vi­so­ke po­li­ti­ke

Dragan Bje­lo­gr­lić pro­tek­log je tjed­na uz­bu­dio do­ma­ću jav­nost iz­ja­vom ka­ko ne do­pu­šta dis­tri­bu­ci­ju svo­je se­ri­je “Sen­ke nad Bal­ka­nom” u Hr­vat­skoj. Jer, ka­ko je in­to­ni­rao poz­na­ti sr­p­ski fil­maš, ni­je mu do kra­ja jas­no što hr­vat­ska pu­bli­ka oče­ku­je u pri­ka­zu An­te Pa­ve­li­ća. Ta­ko su re­gi­onal­ni ka­na­li u vri­je­me ka­da se se­ri­ja pri­ka­zu­je za­tam­nje­ni, a na­vod­nim pre­go­vo­ri­ma s hr­vat­skim dis­tri­bu­te­rom za­vr­še­tak je ne­iz­vjes­tan. Me­đu­tim, oči­to je ka­ko je Bje­lo­gr­li­će­va iz­ja­va sve sa­mo ni­je bli­ska is­ti­ni ka­da se i po­gle­da­ju pr­ve tri epi­zo­de se­ri­je. Do­is­ta, u pr­voj epi­zo­di na­pad­no se čes­to po­nav­lja ime kas­ni­jeg us­ta­škog po­glav­ni­ka, se­ri­ja se do­ga­đa kas­nih 20-ih, ko­ji tre­ba nas­tu­pi­ti kao od­vjet­nik ma­ke­don­ske na­ci­ona­lis­tič­ke stran­ke VMRO. I što je tu on­da spor­no? Pa ni­šta, po­vi­jes­na je či­nje­ni­ca da je Pa­ve­lić s VMRO-om su­ra­đi­vao pa ta či­nje­ni­ca ne bi tre­ba­la po­seb­no uz­bu­đi­va­ti bi­lo ko­ga u Hr­vat­skoj. Razlog je iz­ja­ve i u nas ja­ko poz­na­tog sr­p­skog glum­ca mno­go prag­ma­tič­ni­ji. On, na­ime, zna što ima u ru­ka­ma. Mo­ra se priz­na­ti ka­ko su “Sen­ke nad Bal­ka­nom” iz­u­ze­tan ura­dak, bit­no bo­lji od “Mon­te­vi­deo, Bog te vi­deo” ko­ji se do­imao kao jef­ti­ni po­pu­lis­tič­ki ura­dak us­mje­ren ve­li­ča­nju po­vi­jes­ne sr­p­ske no­go­met­ne pri­če. “Sen­ke” se odvi­ja­ju u Be­ogra­du kas­nih 20-ih go­di­na proš­log sto­lje­ća gdje se on­daš­nji glav­ni grad Kra­lje­vi­ne SHS nas­to­ji pri­ka­za­ti kao koš­ni­ca u ko­joj se is­pre­ple­ću de­ka­den­ci­ja, krup­ni ka­pi­tal, or­ga­ni­zi­ra­ni kri­mi­nal, pros­ti­tu­ci­ja, po­li­ti­ka, lo­kal­na i vi­so­ka, uz adek­vat­nu do­zu sr­p­ske film­ske tra­di­ci­je – pso­va­nja. Dak­le, že­lja je Bje­lo­gr­li­ća pri­ka­za­ti on­daš­nji Be­ograd kao me­tro­po­lu eu­rop­skog šti­ha u ko­joj su čes­ta pod­sje­ća­nja tko je bio na po­bjed­nič­koj stra­ni Ve­li­kog ra­ta. Sam Bje­lo­gr­lić glu­mi in­s­pek­to­ra An­dru Ta­na­si­je­vi­ća Ta­ne­ta, al­ko­ho­li­ča­ra ko­je­ga mo­ri i dos­ta oz­bi­ljan PTSP ko­li­ko i slu­ča­je­vi ko­je is­tra­žu­je, a ko­ji su čes­to pod po­ve­ća­lom vi­so­ke po­li­ti­ke.

15 ti­su­ća na­oru­ža­nih Ko­za­ka

Nje­mu se pri­dru­žu­je po­li­ca­jac no­vi­jeg do­ba, fo­ren­zi­čar Stan­ko Ple­ti­ko­sić ko­je­ga glu­mi An­dri­ja Kuz­ma­no­vić pa se ta­ko do­bi­va sr­p­ska va­ri­jan­ta bud­dy-bud­dy fil­mo­va. No, na pla­ka­ti­ma ko­ji­ma se se­ri­ja naj­av­lji­va­la sta­ja­lo je “Po­vi­jest ko­ju nam ni­su is­pri­ča­li”. Tu se mis­li na ru­ske iz­bje­gli­ce ko­je su u Sr­bi­ju pris­ti­gle na­kon Ok­to­bar­ske re­vo­lu­ci­je. Tu su se Bje­lo­gr­lić i eki­pa ma­lo za­igra­li i doš­li pod palj­bu ne­kih ru­skih po­vjes­ni­ča­ra. Se­ri­ja ka­že ka­ko je “bi­je­lih” Ru­sa sti­glo vi­še od sto­ti­nu ti­su­ća, na­oru­ža­nih Ko­za­ka vi­še od 15.000. Ne bi ta broj­ka Ru­si­ma to­li­ko sme­ta­la da Ko­za­ci u se­ri­ji ni­su pri­ka­za­ni kao oso­vi­na kri­mi­na­la u Be­ogra­du, sku­pi­na ko­ja ima utje­caj i u naj­vi­šim kru­go­vi­ma te se po­na­ša ka­ko ho­će. Po­pri­lič­no pre­uve­li­ča­va­nje, upo­zo­ra­va­ju Ru­si, net­ko bi do­is­ta po­vi­jest pri­ka­za­nu u se­ri­ji mo­gao pri­hva­ti­ti kao stvar­nu.

Goran Bog­dan kao Go­lu­bić

Te Ru­se pra­ti sje­na iz do­mo­vi­ne i to u li­ku Mus­ta­fe Go­lu­bi­ća, pre­ma broj­nim iz­vo­ri­ma pre­da­nog NKVD-ov­ca, Sta­lji­no­va ubo­ji­ce ko­ji ima za­da­tak pro­na­ći bla­go obi­te­lji Ro­ma­nov ko­je su Ko­za­ci po­ni­je­li sa so­bom, jer u tom bla­gu je i ne­što sa­svim po­seb­no. Go­lu­bi­ća u se­ri­ji igra Goran Bog­dan ko­ji je, već smo na­vik­li, od­li­čan. A on­da Pa­ve­lić. Nje­ga tu­ma­či još je­dan Hr­vat, Bo­jan Na­vo­jec. Za­nim­lji­vo je ka­ko ta­daš­njeg od­vjet­ni­ka za­tvo­re­nog vo­đe VMRO-a uvo­de u se­ri­ju. Do­la­zi na tr­ž­ni­cu ne­da­le­ko od Glav­nja­če gdje mu sta­ri sr­p­ski se­ljak u šaj­ka­či nu­di da pro­ba kaj­mak. S vr­ha ba­ju­ne­ta. Dra­ma­tič­na glaz­ba pra­ti mr­ki iz­laz Na­voj­če­va/Pa­ve­li­će­va li­ca ko­ji se od­mah ra­zve­dri ka­da pro­izvod pro­ba te se­lja­ku pla­ća una­pri­jed za robu ko­ju će po­ku­pi­ti ka­da se vra­ti. Uz ko­men­tar: “Tko je re­kao da vi Sr­bi ni­šta ne zna­te na­pra­vi­ti!” I bez tak­vih ba­nal­nos­ti se­ri­ja je vri­jed­na gle­da­nja. Sjaj­no je pro­du­ci­ra­na, od­lič­ne at­mo­sfe­re, s do­volj­no šo­kant­nih pri­zo­ra, pa nor­mal­no i sek­sa, ali s ja­ko do­brom raz­ra­dom pri­če u ko­joj je do­bro ras­po­re­đen oz­bi­ljan broj li­ko­va. Za­is­ta, za gle­da­nje “Sen­ki” mo­ti­va­ci­ja ne tre­ba bi­ti tek ra­doz­na­lost pre­ma ono­me što ra­de su­sje­di.

Be­ograd dva­de­se­tih pri­ka­zan je kao pra­va me­tro­po­la eu­rop­skog šti­ha pu­na de­ka­den­ci­je

Ru­ski po­vjes­ni­ča­ri uz­ru­ja­li su se zbog pri­ka­za lju­di ko­ji su bje­ža­li od re­vo­lu­ci­je

Uboj­stvo ru­skog sve­će­ni­ka po­kre­tač je rad­nje u pr­voj epi­zo­di sr­p­ske se­ri­je ko­ja iz­a­zi­va broj­ne po­le­mi­ke

Na­vo­jec kao mla­di po­glav­nik An­te Pa­ve­lić bio je od­vjet­nik ma­ke­don­skih na­ci­ona­lis­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.