Še­vić

Vecernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor -

do­go­di, Ne­što mi sa­mo do­šap­ne stih, i ne mo­gu ga se ri­je­ši­ti dok ga na­glas ne iz­go­vo­rim. Sa­mo da ra­ta ne bu­de. Kak­vog ra­ta? Ži­vio sam me­đu čes­ti­tim, do­bro­na­mjer­nim lju­di­ma, sre­tao se s tak­vi­ma gdje­god kre­nem, što li bih pi­sao tak­vu pje­smu 1986., za otva­ra­nje dje­čjeg fes­ti­va­la? Da­ni se jed­nos­tav­no sla­žu, kao u onoj igri “Ote­la”, u jed­nom tre­nut­ku go­to­vo je ci­je­la plo­ča pre­kri­ve­na bi­je­lim že­to­ni­ma, ali on­da se okre­ne sa­mo je­dan je­di­ni, i sve se bez­nad­no za­cr­ni. Mi smo neg­dje tu par­ti­ju odi­gra­li lo­še, ali na­dam se da idu­će ge­ne­ra­ci­je ne­će do­pus­ti­ti da Cr­ni ta­ko la­ko za­po­sjed­nu sve ključ­ne ku­to­ve plo­če...

Va­ši sti­ho­vi me­ni su odu­vi­jek bi­li li­te­ra­tu­ra. Tu sam pro­na­la­zio sli­ke i at­mo­sfe­ru ne su­per­ju­na­ka, ne­go obič­nih lju­di, ra­nji­vih i ra­nje­nih, ali ži­vih, tu oko nas. Ka­ko je “baj­ke sa­bi­ti u stih”, a ka­ko stih “ra­ši­ri­ti” u ro­man?

“Mo­žda ste na­ču­li za Sla­vi­šu Srem­ca? U mno­go če­mu on je bio bez prem­ca. Taj ‘laž­njak’ Ge­or­ge Bes­ta... I taj šut iz mes­ta... Vi­še se ne ra­đa... Ali...“Ot­kud ste mo­gli zna­ti, još od pret­hod­nog in­ter­v­jua sum­njam da ste mi uba­ci­li onu bu­bi­cu za pra­će­nje? Jer, upra­vo ski­dam hr­đu sa ži­ca gi­ta­re (i pr­sti­ju) po­ku­ša­va­ju­ći da još jed­nu ulič­nu baj­ku sa­bi­jem u stih. I pa­tim se, priz­na­lju­bav­nom jem, jer pre­ma­lo je ri­je­či ko­je se ri­mu­ju sa “svi­jet”, i sve su već mi­li­jun pu­ta upo­tri­jeb­lje­ne, i cvi­jet, i let, i splet, i jum­bo-jet i pet­na­est do pet, ali iz­vu­ći ću se, bez bri­ge. Il’ mi va­lja mri­jet? Eto, i to čak ima, Čo­lić, ako se ne va­ram, vi­di­te dok­le me je čak do­ve­lo? Sam sam se­bi dig­nuo le­tvi­cu bez po­tre­be, oti­šao u ne­ki jazz sa sti­ho­vi­ma, tra­žim ri­me ko­je još nit­ko ni­je ot­krio, i bez ve­ze za­pos­tav­ljam pri­ču i po­an­tu. Mo­je, sad već sa­svim odras­le dje­voj­či­ce, Jo­va­na i Je­le­na, dok su sa­nja­le o svom Mis­ter Rig­h­tu, pla­ni­ra­le su da na­pra­ve ma­ji­cu s nat­pi­som “An­dy Gar­cia Ru­ined My Li­fe”! Gle­da­le su ga u ne­kom

Pi­ta­nje je što će mla­dom taj­ku­nu dje­tinj­stvo? Da ga pre­pro­da? Pri­va­ti­zi­ra? Ne­ki se ro­de ne­ma­što­vi­ti, odras­li, pro­za­ič­ni i nji­ma je dje­tinj­stvo bi­lo sa­svim ne­po­treb­na inves­ti­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.