JE LI BELJAKU I HSS-u JASNO DA JE BOLJE VRABAC U RUCI NEGO...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Bo­ban Va­le­čić

Ko­li­ko god se Da­vor Ber­nar­dić i Kre­šo Be­ljak tru­di­li mi­no­ri­zi­ra­ti či­nje­ni­cu da se na gla­so­va­nju o SDPo­vu pri­jed­lo­gu opo­zi­va Vla­de ni­je po­ja­vio baš ni je­dan zas­tup­nik HSS-a, vr­lo je te­ško ote­ti se doj­mu da ni­je ri­ječ sa­mo o umo­ru, sla­bim iz­gle­di­ma ini­ci­ja­ti­ve ni­ti o vi­ro­za­ma ko­je su, na­vod­no, po­ha­ra­le dio HSS-ova­ca. U bi­lo ko­jem od tih slu­ča­je­va, u sa­bor­ni­ci bi se po­ja­vio ba­rem je­dan zas­tup­nik iz te stran­ke i po­ka­zao da po­du­pi­re part­ne­ra u jed­noj od nje­go­vih naj­važ­ni­jih ini­ci­ja­ti­va. Ka­ko se to ni­je do­go­di­lo, iz po­na­ša­nja HSS-a mo­že se iš­či­ta­ti sa­mo jed­no – iz ne­kog raz­lo­ga že­li se uda­lji­ti od SDP-a ili ba­rem os­ta­vi­ti ta­kav do­jam. Raz­log se vje­ro­jat­no kri­je u sla­bos­ti ko­ju je Ber­nar­dić po­ka­zao u vi­še na­vra­ta od ka­da je za­sjeo na čel­nu po­zi­ci­ju u SDP-u, pa Be­ljak pro­cje­nju­je ka­ko pos­to­ji do­bra šan­sa da se pro­gu­ra kao no­vi li­der opo­zi­ci­je. Sce­na­rij je to ko­ji smo već vi­dje­li u slu­ča­ju biv­šeg, vje­ro­jat­no i bu­du­ćeg, pred­sjed­ni­ka HNS-a Iva­na Vr­do­lja­ka. Vr­do­ljak je svo­ju stran­ku na kra­ju odveo k HDZ-u, što ne mo­ra nuž­no bi­ti i Be­lja­ko­va na­mje­ra. HSS u Sa­bo­ru ima sa­mo pet zas­tup­ni­ka, što mu ne omo­gu­ću­je snaž­ni­ju ulo­gu u opor­bi, no vje­ro­jat­no je pro­ci­je­nio da se iz­os­tan­kom ja­kog li­de­ra u SDP-u otva­ra pros­tor u ko­je­mu mo­že uši­ća­ri­ti po­ne­ki iz­bor­ni glas. Pri­tom će ipak mo­ra­ti pa­zi­ti da se, re­če­no rječ­ni­kom sport­skih ko­men­ta­to­ra, ne pre­kom­bi­ni­ra. Una­toč Ber­nar­di­će­vu nas­to­ja­nju da ubla­ži uda­rac ko­ji mu je u pe­tak na­nio ko­ali­cij­ski part­ner, još jed­na tak­va pred­sta­va HSS-a nuž­no će vo­di­ti ako ne ra­ski­du, on­da ba­rem iz­mje­ni ko­ali­cij­skog spo­ra­zu­ma ko­jim i Ber­nar­dić, po­put svog pret­hod­ni­ka Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća, part­ne­ru jam­či “as­tro­nom­skih” šest mjes­ta u Sa­bo­ru. A pi­ta­nje je ko­li­ki će ko­ali­cij­ski po­ten­ci­jal na­kon iz­bo­ra ima­ti HDZ jer će se Most, na­kon dva ne­us­pje­la po­ku­ša­ja, te­ško opet od­lu­či­ti za su­rad­nju s njim. Za­to je HSS-u tre­nu­tač­no ipak uput­ni­je da se dr­ži vrap­ca u ruci, osim ako mu ni­je na­mje­ra pos­lu­ša­ti po­ziv An­dre­ja Plen­ko­vi­ća i svo­je mu man­da­te od­mah pre­ni­je­ti.

Još jed­na ovak­va pred­sta­va HSS-a vo­dit će ako ne ra­ski­du, on­da bar iz­mje­ni spo­ra­zu­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.