Od­šte­ta za plin­ski biz­nis, iz­gu­bi­mo li spor, mo­gla bi se pla­ti­ti ot­ku­pom Ine

Vla­di na­god­ba s MOL-om ni­je cilj, no bez do­go­vo­ra ne­će bi­ti ni ku­po­pro­da­je Ine

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Pu­ljić-Še­go iva.pu­ljic-se­go@ve­cer­nji.net ZAGREB

Ma­đa­ri pro­cje­nju­ju da ih je neo­t­kup­lji­va­njem plin­skog biz­ni­sa hr­vat­ska Vla­da ošte­ti­la za ne­ko­li­ko mi­li­jar­di ku­na

Iz­gub­lje­na ar­bi­tra­ža u Že­ne­vi do­dat­no je us­mje­ri­la fo­kus na ar­bi­tra­žu u Wa­shin­g­to­nu gdje je MOL tu­žio Hr­vat­sku zbog plin­skog biz­ni­sa, od­nos­no za­to što dr­ža­va od Ine ni­je ot­ku­pi­la pos­lo­va­nje pli­nom, što je MOL ošte­ti­lo za, ka­ko pro­cje­nju­ju u ma­đar­skoj kom­pa­ni­ji, ne­ko­li­ko mi­li­jar­di ku­na.

Wa­shin­g­ton pu­no opas­ni­ji

Ar­bi­tra­ža u Wa­shin­g­to­nu za Hr­vat­sku je u fi­nan­cij­skom smis­lu da­le­ko opas­ni­ja od one iz­gub­lje­ne u Že­ne­vi (gdje ar­bi­tri ni­su po­vje­ro­va­li da je MOL ve­ćin­ska uprav­ljač­ka pra­va u Ini do­bio pod­mi­tiv­ši biv­šeg pre­mi­je­ra Ivu Sa­na­de­ra), što je otvo­ri­lo pi­ta­nje ho­će li Vla­da na­god­bom s MOL-om po­ku­ša­ti pre­ki­nu­ti tu ar­bi­tra­žu. Izvor iz vr­ha Vla­de ju­čer nam je re­kao da po nje­go­vu miš­lje­nju na­god­ba ni­je cilj, ali je na­po­me­nuo ka­ko Vla­da i da­lje zas­tu­pa stav o ot­ku­pu Ini­nih di­oni­ca od MOL-a, što će se naj­vje­ro­jat­ni­je ri­je­ši­ti uvo­đe­njem no­vog stra­te­škog part­ne­ra ko­ji bi od MOL-a ot­ku­pio Inu, a ne na na­čin da dr­ža­va ku­pu­je MOL-ov udio u toj naf­t­noj kom­pa­ni­ji. Naš izvor na­po­mi­nje ka­ko i taj pro­ces ku­po­pro­da­je Ine zah­ti­je­va do­go­vor s MOL-om jer se pro­da­ja Ine mo­že odvi­ti sa­mo ako se pos­tig­ne spo­ra­zum o ci­je­ni te uz pris­ta­nak obi­ju stra­na. – Taj se pro­ces ne mo­že odvi­ti pre­ko ko­lje­na – po­ru­čio je izvor iz Vla­de ko­ji sma­tra da bi po­dr­žav­lje­nje Ine bi­lo lo­ši­je rje­še­nje od ula­ska no­vog part­ne­ra. U ko­nač­ni­ci, kon­zul­tan­ti ko­je će Vla­da iz­a­bra­ti na jav­nom po­zi­vu (usko- ro će bi­ti ras­pi­san) pro­ci­je­nit će vri­jed­nost Ine te, oči­to, su­ge­ri­ra­ti no­vog part­ne­ra. Te­oret­ski ni­je ne­mo­gu­će da Vla­da svoj od­nos s MOL-om “is­pe­gla” ot­ku­pom di­oni­ca Ine jer bi se od­šte­ta ko­ju MOL tra­ži za­to što Vla­da ni­je is­pu­ni­la obe­ća­nje o ot­ku­pu pos­lo­va­nja pli­nom, na što se bi­la obve­za­la 2009. go­di­ne, mo­gla ri­je­ši­ti pu­tem ci­je­ne MOL-ova pa­ke­ta di­oni­ca Ine. To bi po­dra­zu­mi­je­va­lo svo­je­vr­s­nu na­god­bu, ali ne bi zna­či­lo da Vla­da bes­po­go­vor­no pri­hva­ća da je MOL na plin­skom biz­ni­su iz­gu­bio tri ili če­ti­ri mi­li­jar­de ku­na. I dr. Do­mi­nik Vu­le­tić, pro­fe­sor tr­go­vač­kog pra­va na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu, ka­že da bi, da sa­vje­tu­je Vla­du, ap­so­lut­no su­ge­ri­rao na­god­bu. – Ne mo­gu pre­ju­di­ci­ra­ti od­lu­ku ar­bi­traž­nog su­da, ali uzi­ma­ju­ći sve okol­nos­ti u ob­zir, a to je da je Hr­vat­ska iz­gu­bi­la ar­bi­tra­žu ko­ju je sa­ma po­kre­nu­la u Že­ne­vi, jasno je da nam si­tu­aci­ja u Wa­shin­g­to­nu ni­je do­bra. Za­to bi na­god­ba bi­la naj­po­god­ni­je rje­še­nje, na­rav­no ne pod sva­ku ci­je­nu. Na­god­ba po­dra­zu­mi­je­va po­pu­šta­nje sva­ke stra­ne, a nje­zin cilj mo­gao bi bi­ti da se ona uk­lo­pi u ot­kup Ini­nih di­oni­ca od MOL-a – pred­lo­žio je dr. Vu­le­tić. Na­po­me­nuo je ka­ko sa­da is­klju­či­vo o MOL-u ovi­si ho­će li pris­ta­ti na na­god­bu bu­du­ći da je po­zi­ci­ja te kom­pa­ni­je u spo­ru bo­lja. To­mis­lav Ka­ra­mar­ko, biv­ši šef HDZ-a i pot­pred­sjed­nik Vla­de, još pri­je dvi­je go­di­ne pred­la­gao je na­god­bu s MOL-om, tvr­de­ći da bi Hr­vat­ska mo­gla iz­gu­bi­ti spor i 4-5 mi­li­jar­di ku­na. Sa­da se po­ka­zu­je da je Ka­ra­mar­ko bio u pra­vu, no ta­da je op­tu­žen za su­kob in­te­re­sa i da za­go­va­ra na­god­bu zbog po­ve­za­nos­ti s Jo­si­pom Pe­tro­vi­ćem. Ta­daš­nji HDZ-ov part­ner Most Ka­ra­mar­ka je prak­tič­ki op­tu­žio za iz­da­ju na­ci­onal­nih in­te­re­sa, a Bo­žo Pe­trov, ta­da pot­pred­sjed­nik Vla­de, tvr­dio je da u ar­bi­tra­ži sto­ji­mo do­bro. Iako je Ka­ra­mar­ko ta­da bio pri­si­ljen pod­ni­je­ti os­tav­ku, ras­plet si­tu­aci­je s ar­bi­tra­žom u Wa­shin­g­to­nu sve mu vi­še ide u pri­log. Iako even­tu­al­na na­god­ba s MOL-om ovi­si is­klju­či­vo o toj ma­đar­skoj kom­pa­ni­ji, Ma­đa­ri ne­ma­ju odvi­še raz­lo­ga za pov­la­če­nje iz spo­ra.

Skandalozna ucje­na

Nji­hov glav­ni uvjet je da Hr­vat­ska odus­ta­ne od kaz­ne­nog pro­go­na pro­tiv Zsol­ta Her­nádi­ja, še­fa MOL-a, što je skandalozna ucje­na. To­mis­lav Pa­ne­nić, biv­ši Mos­tov mi­nis­tar gos­po­dar­stva, tvr­di da je kao ta­daš­nji mi­nis­tar, u Vla­di HDZ-a i Mos­ta, u lje­to 2016. go­di­ne na Du­brov­nik fo­ru­mu ne­for­mal­no raz­go­va­rao s ma­đar­skim mi­nis­trom vanj­skih pos­lo­va Szij­jar­tom ko­ji mu je otvo­re­no re­kao da je po­čet­na po­zi­ci­ja bi­lo kak­vog do­go­vo­ra s MOL-om upra­vo odus­ta­nak od pro­ce­sa pro­tiv Her­nádi­ja. Pa­ne­nić tvr­di i da je kao mi­nis­tar raz­go­va­rao s jed­nim čla­nom NO-a MOL-a i da mu je pre­nio ide­ju o mo­gu­ćoj na­god­bi, ali da od MOL-a ni­ka­da ni­su do­bi­li od­go­vor. Pa­ne­nić ka­že da je MOL te 2016. tvr­dio da je na pli­nu iz­gu­bio če­ti­ri mi­li­jar­de ku­na.

Da sa­vje­tu­jem Vla­du, su­ge­ri­rao bih na­god­bu i da se ona uk­lo­pi u ot­kup MOL-ova udje­la u Ini DR. DO­MI­NIK VU­LE­TIĆ pro­fe­sor tr­go­vač­kog pra­va

Iz­gub­lje­na ar­bi­tra­ža u Že­ne­vi do­dat­no je us­mje­ri­la fo­kus Plen­ko­vi­će­ve Vla­de na pu­no važ­ni­ju ar­bi­tra­žu, onu u Wa­shin­g­to­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.