Šef sme­ti­šta sam se­bi dao mi­li­jun ku­na bo­nu­sa

Zbog tvrt­ke Pi­škor­ni­ca sa­na­cij­sko od­la­ga­li­šte i Mla­de­na Jo­zi­no­vi­ća žu­pa­ni sa­zva­li skup­šti­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ivi­ca Be­ti ivi­ca.be­ti@ve­cer­nji.net ČAKOVEC

Po­zi­va­ju­ći se na od­lu­ku Skup­šti­ne, di­rek­tor si je is­pla­tio na­gra­du. Upra­va, to je on sam, a pod Skup­šti­nom se na­vo­di ma­tič­na tvrt­ka Di­rek­tor Mla­den Jo­zi­no­vić is­pla­tio si je mi­li­jun ku­na bo­nu­sa zbog us­pješ­nih re­zul­ta­ta u proš­loj go­di­ni. On ne vo­di ne­ku tvrt­ku do­bit­ni­cu Zlat­ne ku­ne, nego po­du­ze­će ko­je se ba­vi skup­lja­njem i od­la­ga­njem ot­pa­da. Po­jed­nos­tav­lje­no, ka­mi­on do­ve­ze sme­će i is­to­va­ri ga na de­po­nij, a on­da sa­mo to tre­ba na­pla­ti­ti gra­do­vi­ma i op­ći­na­ma. Tvrt­ka Pi­škor­ni­ca sa­na­cij­sko od­la­ga­li­šte, jed­na od tri ko­je Jo­zi­no­vić vo­di, os­tva­ri­la je la­ni 22,465.442 ku­ne pri­ho­da i 10,209.247 ku­na do­bi­ti. Po­zi­va­ju­ći se na od­lu­ku Skup­šti­ne, di­rek­tor si je, pre­ma ugo­vo­ru o dje­lu, is­pla­tio jed­no­krat­nu na­gra­du od mi­li­jun ku­na ne­to. Vlas­ni­ci ma­tič­ne tvrt­ke Pi­škor­ni­ca d.o.o., a to su Ko­priv­nič­ko-kri­že­vač­ka, Va­ra­ždin­ska, Me­đi­mur­ska i Kra­pin­sko-za­gor­ska žu­pa­ni­ja ko­je ima­ju po 22,5 pos­to udje­la, te op­ći­na Ko­priv­nič­ki Iva­nec s de­set pos­to, sad se ču­de ka­ko je to mo­gu­će i naj­av­lju­ju is­tra­gu.

Di­rek­tor u tri tvrt­ke

Tro­ji­ca žu­pa­na, Ma­ti­ja Po­sa­vec, Ra­di­mir Ča­čić i Želj­ko Ko­lar ju­čer su se do­go­vo­ri­li da se sa­zo­ve iz­van­red­na Skup­šti­na i ut­vr­di od­go­vor­nost. Jed­na od to­ča­ka tre­ba­la bi bi­ti i sud­bi­na di­rek­to­ra. Po­sa­vec tvr­di da je još 2016. go­di­ne pos­tav­ljao pi­ta­nja o pos­lo­va­nju, o to­me za­što tvrt­ke kće­ri ne­ma­ju Nad­zor­ni od­bor i za­što žu­pa­ni­je mo­ra­ju pla­ća­ti tro­ško­ve hlad­nog po­go­na Pi­škor­ni­ce, kad tvrt­ka kćer os­tva­ru­je ve­li­ku do­bit. Jo­zi­no­vić tvr­di da je prav­ni te­melj za is­pla­tu na­gra­de od­lu­ka ko­ju su 31. pro­sin­ca 2016. do­ni­je­li Skup­šti­na i upra­va tvrt­ke kće­ri Pi­škor­ni­ca - sa­na­cij­sko od­la­ga­li­šte. Upra­va, to je on sam, a pod Skup­šti­nom se na­vo­di ma­tič­na tvrt­ka. Pre­ma ugo­vo­ru o dje­lu Jo­zi­no­vi­ću se u tvrt­ki kće­ri is­pla­ću­je i 10.000 ku­na ne­to mje­seč­no, ima pra­vo na go­diš­nji bo­nus, a pla­ća u ma­tič­noj tvrt­ki mu je na­vod­no oko 18.500 ku­na. I za nje­ga tu ne­ma ni­čeg spor­nog. Ma­tič­na tvrt­ka Pi­škor­ni­ca - re­gi­onal­ni cen­tar za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom sje­ve­ro­za­pad­ne Hr­vat­ske os­no­va­na je 2009. go­di­ne i u njoj sva­ka od če­ti­ri žu­pa­ni­je ima 22,5 pos­to udje­la, dok pre­os­ta­lih de­set pos­to dr­ži Ko­priv­nič­ki Iva­nec. U ko­lo­vo­zu 2014. os­no­va­na je tvrt­ka kćer Pi­škor­ni­ca sa­na­ci­je, a u lis­to­pa­du is­te go­di­ne i tvrt­ka Pi­škor­ni­ca sa­na­cij­sko od­la­ga­li­šte. U sve tri di­rek­tor je Jo­zi­no­vić. Ivi­ca Per­hoč, član Nad­zor­nog od­bo­ra ma­tič­ne tvrt­ke, ka­že da ni­je znao za bo­nus.

Os­ni­va­či vi­še ne pla­ća­ju

– Is­pla­ti­ti mi­li­jun ku­na bo­nu­sa sa­mo za­to jer si do­ve­zao hr­pe ot­pa­da, a ni­si imao tro­ško­ve, je na­ka­rad­no i mo­gu­će sa­mo kod nas. Ne­lo­gič­no je da tvrt­ka kćer za­ra­đu­je ve­ći no­vac od ma­tič­ne. Na­dam se da će se sad ovo raš­čis­ti­ti do kra­ja - ka­že Per­hoč. Do­ni­je­ta je, do­da­je, od­lu­ka da od 1. si­ječ­nja os­ni­va­či vi­še ne pla­ća­ju “hlad­ni po­gon” Pi­škor­ni­ce jer je oči­to da tvrt­ka kćer do­volj­no za­ra­đu­je.

Mla­den Jo­zi­no­vić u od­lu­ci da si is­pla­ti bo­nus ne vi­di ni­šta spor­no te da ima i prav­ni te­melj za tak­vu od­lu­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.