Is­pri­ča­vam se zbog iz­ja­ve da ste me tra­ži­li po­sao

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sv)

Biv­ši split­ski gra­do­na­čel­nik Ivo Bal­da­sar na Op­ćin­skom su­du u Spli­tu is­pri­čao se Ma­ri­ja­ni Pu­ljak, pred­sjed­ni­ci stran­ke Pa­met­no, ko­ja ga je tu­ži­la za­to što ju je 2014. vi­še pu­ta ok­le­ve­tao iz­jav­lju­ju­ći da je od nje­ga tra­ži­la po­sao. Tra­ži­la je da de­man­ti­ra iz­ja­vu da ne­ma vi­jeć­ni­ka ko­ji ga ni­je tra­žio da ne­kog za­pos­li, a on je re­kao: “Što se ti­če gos­po­di­na Ško­ri­ća, on me za­is­ta ni­ka­da ni­šta ni­je tra­žio, a za Ma­ri­ja­nu Pu­ljak to ne mo­gu re­ći. Jav­no je rek­la da nje­zi­na stran­ka tre­ba na­pra­vi­ti stra­te­gi­ju ra­zvo­ja gra­da Spli­ta, a što je to nego tra­že­nje pos­la?”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.