Bes­plat­ni pre­gled plu­ća i upis u ško­lu ne­pu­še­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h) (h)

Na Svjet­ski dan kro­nič­ne op­s­truk­tiv­ne bo­les­ti plu­ća pod mo­tom “Mno­ga li­ca KOPB-a” mo­ći će se oba­vi­ti bes­pla­tan pul­mo­lo­ški pre­gled i upi­sa­ti se u ško­lu ne­pu­še­nja. Po­lik­li­ni­ka za bo­les­ti diš­nog sus­ta­va Dan otvo­re­nih vra­ta ima da­nas od 9 do 17 sa­ti. ti­su­ća ku­na vri­jed­na je opre­ma za ra­di­ofrek­vent­nu abla­ci­ju ko­ju je Kli­ni­ka za unu­tar­nje bo­les­ti KBC-a Ses­tre mi­lo­srd­ni­ce do­bi­la od DM-a. Ta­ko će ta kli­ni­ka pos­ta­ti pr­vi bol­nič­ki cen­tar u Hr­vat­skoj ko­ji će ko­ris­ti­ti tu me­to­du u li­je­če­nju tu­mo­ra žuč­nih vo­do­va. Me­to­da ra­di­ofrek­vent­ne abla­ci­je omo­gu­ća­va za­hva­te ko­ji­ma se sma­nju­je ve­li­či­na tu­mo­ra i ta­ko osi­gu­ra­va znat­no ve­ća sto­pa pre­živ­lja­va­nja i bo­lja kva­li­te­ta ži­vo­ta pa­ci­je­na­ta s tu­mo­rom žuč­nih vo­do­va i gu­šte­ra­če ko­ji se ne mo­gu ki­rur­ški uk­lo­ni­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.