DSV ski­nuo imu­ni­tet tr­go­vač­koj sut­ki­nji

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Dr­žav­no sud­be­no vi­je­će (DSV) u uto­rak je na zah­tjev Usko­ka uki­nu­lo imu­ni­tet jed­noj tr­go­vač­koj sut­ki­nji ko­ja bi se na­vod­no, s dru­gim osum­nji­če­ni­ci­ma, tre­ba­la na­ći pod iz­vi­di­ma zbog ne­za­ko­ni­tih ovr­ha. Pred­sjed­nik DSV-a Želj­ko Ša­rić ka­zao je da o sjed­ni­ci ko­ja ni­je bi­la jav­na ne mo­že go­vo­ri­ti, ali je po­t­vr­dio da je odr­ža­na sjed­ni­ca ti­je­la za­du­že­nog i za ski­da­nje imu­ni­te­ta su­ci­ma. No, iz vi­še iz­vo­ra nes­luž­be­no se doz­na­je da je na sjed­ni­ci udo­vo­lje­no zah­tje­vu Usko­ka za ski­da­njem imu­ni­te­ta sut­ki­nji ko­ju se sum­nji­či za ne­za­ko­ni­tos­ti u ovr­ha­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.