Za vo­ćar­stvo, sto­čar­stvo i pe­ra­dar­stvo 89 mil. ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Ju­čer su u Mi­nis­tar­stvu po­ljo­pri­vre­de ugo­vo­re za ula­ga­nja u na­sa­de, grad­nju no­vih i ob­nav­lja­nje pos­to­je­ćih far­mi u vo­ćar­stvu, po­vr­ćar­stvu, sto­čar­stvu i pe­ra­dar­stvu, u vri­jed­nos­ti 89 mi­li­ju­na ku­na, pot­pi­sa­li mi­kro, ma­li i sred­nji ko­ris­ni­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.