Tre­ba te­ži­ti pro­gra­mi­ra­nju i ana­li­zi

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (lk)

HAZU na če­lu s aka­de­mi­kom Zvon­kom Ku­si­ćem da­la je pot­po­ru uvo­đe­nju in­for­ma­ti­ke kao obvez­nog pred­me­ta u pe­te i šes­te raz­re­de os­nov­nih ško­la. Da­pa­če, pred­stav­ni­ci HAZU-a i sa­mi su za­go­vor­ni­ci da u spo­me­nu­tom pred­me­tu te­ži­šte mo­ra bi­ti na ra­zvit­ku ra­ču­nal­nog na­či­na raz­miš­lja­nja i pro­gra­mi­ra­nja, i to ta­ko da uče­ni­ci ana­li­zi­ra­ju i pro­ble­me rje­ša­va­ju oda­bi­rom raz­li­či­tih stra­te­gi­ja i al­go­ri­ta­ma. Shod­no to­me tra­ži­li su i da se nji­ho­vi na­ve­de­ni sta­vo­vi im­ple­men­ti­ra­ju u obvez­ni sa­dr­žaj in­for­ma­ti­ke. Za­go­vor­ni­ci su i to­ga da se na­či­ni raz­miš­lja­nja ko­ji se kod uče­ni­ka ra­zvi­ja­ju na in­for­ma­ti­ci na­do­ve­zu­ju na ma­te­ma­tič­ki na­čin rje­ša­va­nja pro­ble­ma, ko­ji se ne­upit­no mo­ra nas­ta­vi­ti ra­zvi­ja­ti i u to­me škol­skom pred­me­tu, ali i da se ta ste­če­na zna­nja mo­ra­ju pre­no­si­ti i u dru­ga nas­tav­na po­dru­čja, po­se­bi­ce u po­dru­čja pri­ro­dos­lov­lja. Po­ru­ču­ju i da bi se ova­ko obli­ko­van pris­tup sa­dr­ža­ju obvez­ne in­for­ma­ti­ke u os­nov­nim ško­la­ma tre­bao us­mje­ri­ti i na po­bolj­ša­nje PISA re­zul­ta­ta uče­ni­ka.

Bla­žen­ka Div­jak Mi­nis­tri­ci obra­zo­va­nja dra­go je da su do­bi­li po­dr­šku HAZU-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.