Vra­ti­te se do­ma! Ne­će­mo vas raz­dva­ja­ti

Ma­ja Ro­za­li­ja Gu­sić (17) i Emir Ma­šić (17) nes­ta­li su kra­jem lis­to­pa­da i gu­bi im se trag

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - El­vis.spre­cic@ve­cer­nji.net

Obi­telj Gu­sić od vi­še je lju­di do­bi­la do­ja­ve ka­ko su ih vi­đa­li kod va­go­na na Glav­nom ko­lo­dvo­ru u Za­gre­bu El­vis Spre­čić – Nis­te sa­mi i nis­te na­pu­šte­ni od svih. Sa­mo nam se ja­vi­te, vra­ti­te se ku­ći, ne že­li­mo vas raz­dva­ja­ti, os­ta­ni­te par, os­ta­ni­te cu­ra i deč­ko, ali ne­moj­te se skri­va­ti, sve će­mo već ne­ka­ko ri­je­ši­ti – ri­je­či su ko­ji­ma je Ta­tja­na Ro­za­li­ja Ov­čar po­zva­la svo­ju 17-go­diš­nju ne­ća­ki­nju Ma­ju Ro­za­li­ju Gu­sić da se pres­ta­ne skri­va­ti i vra­ti svo­joj obi­te­lji.

Upoz­na­li se u “Sla­vi Ra­škaj”

Ma­ja je 30. lis­to­pa­da nes­ta­la s adre­se u Se­sve­ta­ma gdje ži­vi s oču­hom, ses­trom i maj­kom, a pret­pos­tav­lja se da se neg­dje skri­va sa svo­jim deč­kom Emi­rom Ma­ši­ćem, ta­ko­đer 17-go­diš­nja­kom, ko­ji je 28. lis­to­pa­da po­bje­gao iz KB-a Du­bra­va gdje je za­vr­šio na­kon što se po­tu­kao sa sta­ri­jim bra­tom. – Emir i Ma­ja upoz­na­li su se u Cen­tru za od­goj i obra­zo­va­nje “Sla­va Ra­škaj” ka­mo su obo­je iš­li zbog odre­đe­nih po­te­ško­ća ko­je su ima­li – on je glu­ho­ni­jem, a ona na­glu­ha. Bi­li su u ve­zi oko go­di­nu da­na, a Ma­ja je čes­to zna­la do­la­zi­ti u stan u Še­no­inoj uli­ci u cen­tru Za­gre­ba gdje je Emir ži­vio s obi­te­lji – pre­pri­ča­va Ma­ji­na te­ta. Pre­ma pri­ča­ma sta­na­ra Še­no­ine uli­ce, obi­telj Ma­šić u troš­nom sta­nu u po­dru­mu zgra­de nas­ta­ni­la se pro­tu­prav­no, a ta­mo u “uvje­ti­ma ko­ji ni­su za lju­de” ži­vi njih šest ili se­dam, od če­ga pe­te­ro dje­ce. – Ma­ji tak­vi uvje­ti ni­su sme­ta­li jer ju je Emi­ro­va obi­telj na­vod­no ja­ko do­bro pri­hva­ća­la. Pro­blem je nas­tao tek ne­dav­no, kad je Emir s njom do­šao u stan svog bra­ta u Ili­ci u ko­jem je on ta­ko­đer ile­gal­no ži­vio sa su­pru­gom i ne­ko­li­ko dje­ce. Iz­bi­la je sva­đa, a po­tom i tuč­nja­va na­kon ko­je je Emir zbog slom­lje­ne če­ljus­ti za­vr­šio u bol­ni­ci u Du­bra­vi – ka­zu­je Ta­tja­na Ro­za­li­ja Ov­čar. Emir je iz bol­ni­ce po­bje­gao, dva da­na na­kon nje­ga po­bje­gla je i Ma­ja i od ta­da im se iz­gu­bio sva­ki trag. Iako je nje­zi­na obi­telj do­bi­la ne­ko­li­ko do­ja­va o to­me da su vi­đe­ni u Spli­tu i u Ri­je­ci, to se za sa­da ne či­ni vje­ro­jat­nim jer su od vi­še lju­di do­bi­li do­ja­vu ka­ko su ih vi­đa­li kod va­go­na u bli­zi­ni za­gre­bač­kog Glav­nog ko­lo­dvo­ra.

Hra­ne se u puč­koj ku­hi­nji

– Ima­li su oni kod se­be ne­što nov­ca, ali to im je dos­ta za mo­žda dva ili tri da­na, a u bli­zi­ni ko­lo­dvo­ra je puč­ka ku­hi­nja pa pret­pos­tav­ljam da su iš­li i ta­mo – ka­zu­je Ma­ji­na te­ta ko­ja nam je i po­t­vr­di­la da je Ma­ja svo­joj maj­ci SMS po­ru­kom ja­vi­la da je trud­na, ali ka­ko tu in­for­ma­ci­ju za sa­da sa si­gur­noš­ću nit­ko ne mo­že po­t­vr­di­ti jer još ni­je bi­la na li­ječ­nič­kom pre­gle­du.

Ma­ja je maj­ci SMS po­ru­kom ja­vi­la da je trud­na, ali ta in­for­ma­ci­ja ne mo­že se još po­t­vr­di­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.