Biv­ši voj­nik: Sač­ma­ri­cu i pi­štolj ku­pio sam u pu­bu

Od­vjet­nik: Ma­rin Ška­ri­ca (44) iz Hr­vat­ske je, a on­dje se oruž­je no­si uoko­lo. Na­učio je pu­ca­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Crna Kronika - Iva­na.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net Ška­ri­ca se bra­nio

Su­dac je Ška­ri­ci odre­dio vr­lo ri­gid­nu kaz­nu. Re­kao je: Tak­vo oruž­je mo­že­te ima­ti sa­mo ako že­li­te na­pra­vi­ti ne­što kri­mi­nal­no Iva­na Ja­ke­lić Ma­rin Ška­ri­ca (44), na su­du u Glo­uces­te­ru osu­đen je na šest go­di­na i osam mje­se­ci za­tvo­ra zbog po­sje­do­va­nja oruž­ja i dro­ge. Na vr­lo ri­gid­nu kaz­nu, ba­rem po hr­vat­skim mje­ri­li­ma, Ška­ri­ca, za ko­jeg Stro­ud News&Jo­ur­nal pi­še da je su­dje­lo­vao u Do­mo­vin­skom ra­tu kao pri­pad­nik hr­vat­skih spe­ci­jal­nih pos­troj­bi, osu­đen je jer mu je po­li­ci­ja u pre­tra­ga­ma sta­na naš­la pu­šku ko­joj je skra­će­na ci­jev, re­vol­ver, omam­lji­vač, met­ke i ne­što ma­ri­hu­ane. Po­seb­no je za­nim­lji­vo da je en­gle­ska po­li­ci­ja sve to ot­kri­la na­kon što je Ška­ri­ci pre­tra­ži­la stan zbog – dro­ge.

Ni­je bio u sta­nu

Na­ime, ka­ko pi­še Stro­ud News&Jo­ur­nal po­li­ci­ja je 8. ruj­na doš­la na vra­ta Ška­ri­či­na sta­na u Stro­udu s na­lo­gom za pre­tra­gu. Sum­nja­li su da se ba­vi pre­pro­da­jom dro­ge, a ka­da su doš­li do sta­na, Ška­ri­ce ni­je bi­lo ta­mo. No ka­ko su ima­li na­log, uš­li su u stan, a što se da­lje do­ga­đa­lo, objas­nio je su­dac Mic­ha­el Cul­lum u obraz­lo­že­nju pre­su­de ko­ju je iz­re­kao Ška­ri­ci. – Po­li­ci­ja je ima­la na­log da pre­tra­ži stan zbog sum­nje da se Ška­ri­ca ba­vi pre­pro­da­jom dro­ge. Naš­li su ma­lo ma­ri­hu­ane, no naš­li su i oruž­je, ko­je je bi­lo u sta­nu. Pu­ška sa skra­će­nom ci­je­vi, na­vo­di­lo se u op­tuž­ni­ci, pri­li­kom pre­tra­ge sta­na na­đe­na je u tor­bi sa pse­ćom hra­nom, u or­ma­ru is­pod stu­bi­šta. Omam­lji­vač je na­đen u ku­hinj­skom or­ma­ri­ću po­red pe­ri­li­ce, re­vol­ver je na­đen u dnev­nom bo­rav­ku, gdje je na­đe­no i 540 fun­ti. Po­li­ci­ja je naš­la i dos­ta stre­lji­va te ne­što ma­ri­hu­ane. Tu­ži­telj­stvo je u op­tuž­ni­ci na­ve­lo da je po­li­ci­ja na­đe­no oruž­je tes­ti­ra­la te da je ono is­prav­no. Dok je po­li­ci­ja pre­tra­ži­va­la stan, doš­li su Ška­ri­ca i nje­go­va dje­voj­ka, pa je on uhi­ćen. Po­li­ci­ja mu je pre­tra­ži­la mo­bi­tel i u nje­mu je naš­la SMS po­ru­ke iz ko­jih su za­klju­či­li da se ba­vio pre­pro­da­jom ma­ri­hu­ane. Ška­ri­ca je priz­nao po­sje­do­va­nje oruž­ja, no bra­nio se da mu to oruž­je ni­je slu­ži­lo za po­či­nje­nje kaz­ne­nog dje­la. Tvr­dio je da je u ba­ru upoz­nao čo­vje­ka s ko­jim je pri­čao o sve­mu i sva­če­mu, pa su se ta­ko do­tak­li i oruž­ja. Ka­zao je da je od tog ne­poz­na­tog čo­vje­ka ku­pio pu­šku i re­vol­ver za 350 fun­ti. – Ka­da je moj kli­jent ku­pio pu­šku, ona je već ima­la skra­će­nu ci­jev. Što se ti­če omam­lji­va­ča, ku­pio ga je za 20 fun­ti i to iz čis­te ra­doz­na­los­ti. Moj je kli­jent iz Hr­vat­ske. On­dje se oruž­je no­si uoko­lo, a on­dje je na­učio i pu­ca­ti. Ne­ma ni­kak­vih do­ka­za da je oruž­je na­đe­no kod nje­ga i ko­ri­šte­no – ka­zao je Ška­ri­čin od­vjet­nik.

Ra­dio raz­ne pos­lo­ve

Ka­zao je i da Ška­ri­ca u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji ži­vi go­di­na­ma, da ni­ka­da ni­je ži­vo od so­ci­jal­ne po­mo­ći, već je ra­dio raz­ne pos­lo­ve ko­ji su se pla­ća­li u go­to­vi­ni, a je­dan od njih je bio i po­uča­va­nje u bo­ri­lač­kim vje­šti­na­ma. Či­nje­ni­cu da je kod Ška­ri­ce na­đe­na i dro­ga, nje­gov od­vjet­nik prav­dao je tvrd­njom da Ška­ri­ca ni­je di­ler, već je ma­nje ko­li­či­ne dro­ge na­bav­ljao za se­be i krug se­bi bli­skih lju­di. No sud obra­ni oči­to ni­je po­vje­ro­vao, a su­dac je u obraz­lo­že­nju pre­su­de na­veo da je ci­je­nio to što Ška­ri­ca ni­je osu­đi­van te što je priz­nao kriv­nju. – Vi ste ima­li oz­bilj­no oruž­je ko­je je is­prav­no i ne­ma­te ni­kak­vo va­lja­no obraz­lo­že­nje za to. Tak­vo oruž­je mo­že­te ima­ti sa­mo ako že­li­te na­pra­vi­ti ne­što kri­mi­nal­no, pri če­mu pos­to­ji i re­al­na opas­nost da net­ko iz­gu­bi ži­vot. Ne pos­to­ji oprav­dan raz­log za po­sje­do­va­nje tak­vog oruž­ja – ka­zao je su­dac.

Su­dac je us­t­vr­dio da je Ška­ri­ca bez ikak­va oprav­da­nja imao oz­bilj­no oruž­je

pro­mi­la al­ko­ho­la ima­la je vo­za­či­ca (43) ko­ja je u ne­dje­lju oko 12 sa­ti skri­vi­la ne­sre­ću u Za­dru. Bi­la je re­kor­der me­đu 789 za­dar­skih vo­za­ča ko­je je po­li­ci­ja ti­je­kom vi­ken­da za­us­ta­vi­la u kon­tro­li pro­me­ta Po­li­ci­ja je po­ja­ča­no kon­tro­li­ra­la vo­za­če

da je pu­šku skra­će­ne ci­je­vi i re­vol­ver ku­pio u jed­nom pu­bu od nje­mu ne­poz­na­tog čo­vje­ka za 350 fun­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.