Želj­ku Ši­ri­ću pri­je­ti ovr­ha jer ni­je pla­tio 42.228 ku­na tro­ško­va

Vecernji list - Hrvatska - - Crna Kronika - (ija)

Želj­ku Ši­ri­ću, biv­šem do­pred­sjed­ni­ku HNS-a i biv­šem čel­nom čo­vje­ku Ko­mi­si­je su­da­ca, pri­je­ti ovr­ha ako u sko­raš­nje vri­je­me u dr­žav­ni pro­ra­čun ne upla­ti 42.228 ku­na. Ri­ječ je o sud­skim tro­ško­vi­ma ko­je Ši­rić mo­ra pla­ti­ti na te­me­lju pra­vo­moć­ne pre­su­de ko­jom je osu­đen na če­ti­ri go­di­ne za­tvo­ra u tzv. afe­ri Po­šte­no su­đe­nje. Ne­pra­vo­moć­na pre­su­da Ši­ri­ću je iz­re­če­na 25. ožuj­ka 2014., a u svib­nju ove go­di­ne ta je pre­su­da pos­ta­la pra­vo­moć­na. Pre­ma za­ko­nu, sud­ski tro­ško­vi mo­ra­ju se pla­ti­ti 15 da­na od pra­vo­moć­nos­ti pre­su­de, a ka­ko Ši­rić to oči­to ni­je uči­nio do sa­da, na oglas­noj plo­či su­da po­ja­vi­la se oba­vi­jest u ko­joj se tra­ži da pla­ti tro­ško­ve ili će ga sud ovr­ši­ti. Ši­rić je osu­đen jer je od biv­šeg pred­sjed­ni­ka Haj­du­ka Hr­vo­ja Ma­le­ša tra­žio mi­to za po­šte­no su­đe­nje, a osim za­tvor­ske kaz­ne iz­re­če­na mu je i osmo­go­diš­nja za­bra­na ob­na­ša­nja duž­nos­ti no­go­met­nog su­ca.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.