Sin op­tu­žen da je u ne­ubro­ji­vom sta­nju na oca na­sr­nuo no­žem

Vecernji list - Hrvatska - - Crna Kronika - (ija)

Mla­dić (24) op­tu­žen je za po­ku­šaj uboj­stva oca, a op­tuž­ni­cu je po­di­glo Žu­pa­nij­sko dr­žav­no od­vjet­niš­tvo u Za­gre­bu. Mla­di­ća se te­re­ti da je 25. ko­lo­vo­za u 21.55 sa­ti u obi­telj­skoj ku­ći u Se­sve­ta­ma u ko­joj ži­vi s ocem na nje­ga na­sr­nuo no­žem. Bio je, na­vo­di tu­ži­telj­stvo, u ne­ubro­ji­vom sta­nju u ko­jem ni­je mo­gao shva­ti­ti zna­če­nje svo­jeg pos­tu­pa­nja ni vla­da­ti svo­jom vo­ljom, a oca je ubo u li­je­vu stra­nu le­đa. Te­ško ga je oz­li­je­dio za­dav­ši mu ubod­nu ra­nu pr­s­nog ko­ša. Ra­nje­ni otac us­pio je po­bje­ći, a ži­vot mu je spa­šen za­hva­lju­ju­ći li­ječ­nič­koj in­ter­ven­ci­ji. Tu­ži­telj­stvo u op­tuž­ni­ci tra­ži i da se 24-go­diš­nja­ku pro­du­lji is­traž­ni za­tvor zbog opas­nos­ti od po­nav­lja­nja dje­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.